Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Arealoverføring
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Allemannsretten
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Avløserordningene i jordbruket
Adressetildeling
Avlastning

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Barnehage – et trygt og godt barnehagemiljø
Barnehageplass
Barselgrupper
Beboerparkering
Besøkshjem
Bolig - bygging av ny
Bruksendring
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Brannvern og tilsyn
Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak
Bompenger - privat vei
Boplikt ved kjøp av eiendom
Betaling av skatt og kommunale avgifter
Bibliotek
Bilstønad
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn
Byggavfall - kildesortering
Bostøtte
Brukerstyrt personlig assistanse
Brukermedvirkning i skolen
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Borgerlig vielse

D
Den kulturelle skolesekken
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak
Driftsbygning i landbruket
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens
Digital postkasse
Dagmamma - godkjenning

E
Elevenes psykososiale skolemiljø
Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendomsskatt
Eierseksjonering/reseksjonering
Etablererprøven for serveringsvirksomhet
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Elevenes fysiske skolemiljø
Ergoterapi
Eldreomsorg - verdighetsgarantien

F
Familievernkontor
Familiebarnehage - etablering og drift
Farlig avfall
Forhåndskonferanse
Fradeling av eiendom
Film og video - konsesjon for framvisning
Fri rettshjelp
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fastlege
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Frisklivssentral
Fysioterapi
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fosterhjem
Fellingstillatelse

G
Grensejustering
Gjødsling av skog - tilskudd
Gravferd
Gravplass
Grunnskoleopplæring for voksne
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

H
Helse- og omsorgstjenestetilbud til innsatte i fengsel
Helsefremmende hjemmebesøk
Helsestasjon
Hjemmesykepleie
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Hjemmehjelp
Hjemmeundervisning
Hjemmekompostering av matavfall
Helsestasjon for ungdom

I
Innbyggerinitiativ
Incestsenter
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

J
Jegerprøven

K
Konfliktråd
Klage på helse- og omsorgstjenester
Kommunal planlegging - medvirkning
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kulturskole - opptak
Klage til Sivilombudsmannen
Krisesenter
Kvalifiseringsprogram
Karakterer - klageadgang
Kommunal garanti for lån
Kommunal bolig
Kystkultur - tilskudd
Kommunalt lån (sosiallån)
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning

L
Legevakt
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Leirskoleopphold
Leksehjelp i grunnskolen
Landbruksvei - bygging
Landbrukseiendom - deling

M
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
Miljøinformasjon
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Matrikkel - retting
Matombringing
Miljøplager eller -risiko

N
Nabovarsel
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd
Nydyrking av arealer til jordbruksformål

O
Opplæring for beboere i asylmottak
Opplæring til elever som er blinde eller sterkt svaksynte
Opplæring for elever som bruker alternativ kommunikasjon (ASK)
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgslønn
Omsorgsbolig
Opplæring i hjemmet ved langvarig sykdom
Opplæring for elever med hørselshemming
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Ordensreglement i skolen

P
Personvern – dine rettigheter
Personvernombud
PP-tjenesten
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Produksjonstilskudd i jordbruket
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Psykiske helsetjenester
Pleie i livets sluttfase

R
Returordninger for avfall
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Rådgiving i skolen
Renovasjon
Retten til tolk i helsetjenesten
Reklameskilt - skilt langs vei
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag

S
Selvbygger
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Sikring og rehabilitering av bygg
Skogplanting - tilskudd
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Støtte til bedrifter
Svangerskapsomsorg
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Statlige spillemidler til idrettsformål
Startlån bolig
Skjenkebevilling alkohol
Serveringsbevilling
Salgsbevilling alkohol
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Skogfond
Skolemiljøet - Mobbing
Skolestart
Støtte til pårørende
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen
Skoletilhørighet
Sykehjem - avlastningsopphold
Støttekontakt
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Skoleskyss
Skolehelsetjeneste
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Skolefritidsordning (SFO)
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter

T
Tilskudd til Den norske kirke
Tilskudd til drenering - søknad
Tilskudd til utredning og prosjektering
Tobakkssalg - registrering og internkontroll
Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Tuberkuloseundersøkelse
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Trygghetsalarm

U
Utslippstillatelse
Ulykkesforsikring for elever

V
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Veivedlikehold
Vald - godkjenning
Vaksine
Vannforsyning - drikkevann
Videregående opplæring for voksne

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd