Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Bostøtte
Brukerstyrt personlig assistanse
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehage – et trygt og godt barnehagemiljø
Barnehageplass
Barselgrupper
Beboerparkering
Besøkshjem
Betaling av skatt og kommunale avgifter
Bibliotek
Bilstønad
Bolig - bygging av ny
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Bompenger - privat vei
Boplikt ved kjøp av eiendom
Borgerlig vielse
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Bruksendring
Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Dagmamma - godkjenning
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens
Den kulturelle skolesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendomsskatt
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Elevenes fysiske skolemiljø
Elevenes psykososiale skolemiljø
Ergoterapi
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familievernkontor
Fastlege
Frisklivssentral
Familiebarnehage - etablering og drift
Farlig avfall
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Fysioterapi
Forhåndskonferanse
Fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring

G
Gravferd
Grunnskoleopplæring for voksne
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Gjødsling av skog - tilskudd
Gravplass
Grensejustering

H
Hjemmehjelp
Helsestasjon
Hjemmesykepleie
Helse- og omsorgstjenestetilbud til innsatte i fengsel
Helsefremmende hjemmebesøk
Helsestasjon for ungdom
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmeundervisning

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Incestsenter
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

J
Jegerprøven

K
Kommunalt lån (sosiallån)
Kulturskole - opptak
Kommunal garanti for lån
Kommunal bolig
Karakterer - klageadgang
Klage på helse- og omsorgstjenester
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal planlegging - medvirkning
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram
Kystkultur - tilskudd

L
Legevakt
Leksehjelp i grunnskolen
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Leirskoleopphold

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Miljøinformasjon
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Miljøplager eller -risiko

N
Nabovarsel
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Opplæring for elever som bruker alternativ kommunikasjon (ASK)
Omsorgslønn
Omsorgsbolig
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Opplæring til elever som er blinde eller sterkt svaksynte
Opplæring for elever med hørselshemming
Opplæring i hjemmet ved langvarig sykdom
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Ordensreglement i skolen
Opplæring for beboere i asylmottak
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Psykiske helsetjenester
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Personvern – dine rettigheter
Personvernombud
Pleie i livets sluttfase
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket

R
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Rådgiving i skolen
Retten til tolk i helsetjenesten
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt - skilt langs vei
Renovasjon
Returordninger for avfall
Rusmiddelmisbrukere - tiltak

S
Støtte til pårørende
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Skoletilhørighet
Skolestart
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Skolemiljøet - Mobbing
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Støttekontakt
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Salgsbevilling alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Serveringsbevilling
Sikring og rehabilitering av bygg
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skogfond
Skogplanting - tilskudd
Skolefritidsordning (SFO)
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støtte til bedrifter
Svangerskapsomsorg
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter

T
Trygghetsalarm
Tannhelsetjeneste
Tuberkuloseundersøkelse
Tekniske hjelpemidler - utlån
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tilskudd til Den norske kirke
Tilskudd til drenering - søknad
Tilskudd til utredning og prosjektering
Tobakkssalg - registrering og internkontroll

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Videregående opplæring for voksne

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd