Hva er boligsosialt arbeid?

Overordnet målsetning i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne bo trygt og godt, også de som trenger bistand og tilrettelegging for å skaffe seg og holde på bolig. Et godt sted å bo er en viktig forutsetning for integrering og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. De aller fleste i Norge har en god boligsituasjon. Det finnes likevel noen grupper som har dårlige boforhold og vanskeligere enn andre for å skaffe seg egen bolig. I følge Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen, har kommunen ansvar for å medvirke til å skaffe boliger til mennesker som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Balsfjord kommune eier totalt 116 boenheter. Boligene blir fordelt til trengende av sosiale årsaker, rus/psykiatri årsaker, funksjonshemmede, kommunalt ansatte og eldre. 

Utfylt skjema sendes til:  

Balsfjord kommune
Rådhusgata 11

9050 Storsteinnes.

    Tildeling av kommunale boliger

Boligsosialt team tildeler de kommunale boligene, unntatt omsorgsboliger. Disse tildeles av eget overordnet inntaksteam bestående av kommunelege 1 og enhetsleder fra de kommunale sykehjemmene.

Søknader og tildeling behandles konfidensielt. 

     Boligsosialt team

Boligsosialt team er representert av fagpersoner fra NAV, byggforvaltning, barnevern, økonomikontor og Enhet psykisk helse og rehabilitering. Etter behov suppleres teamet fra andre fagtjenester.

Arbeidet i boligsosialt team skal bestå av å utvikle gode tverrfaglige strategier og tiltak for oppfølging av utsatte grupper. Teamet skal tildele kommunale boliger, gi råd og veiledning i forhold til boligsosiale spørsmål og bidra til bedre samordning og koordinering mellom fagtjenestene. De skal også medvirke i prosessen mot egen bolig for utsatte grupper, utvikle og skriftliggjøre rutiner i det boligsosiale arbeidet og utvikle prosjekter som kan styrke boevnen til disse menneskene.  

Botid kommunale boliger

Kommunestyret har vedtatt 16.6.2010 at det skal utarbeides retningslinjer for botid i kommunale boliger med botid på maks 3 år. Dette gjelder ikke omsorgsbolig. I spesielle tilfeller ved akutt boligbehov kan det tildeles bolig for inntil 6 måneder.