Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Bruk av motorkjøretøy i utmark er ikke tillatt uten tillatelse fra kommunen.

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Kultur, idrett og fritid
- Natur- miljø

Beskrivelse

Snøskuter og motorkjøretøy

Skal du bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark og på vassdrag til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål jf. motorferdselloven, må du søke kommunen om tillatelse. Turkjøring med snøskuter er kun tillatt i fastsatte rekreasjonsløyper.

Vannskuter og annen motorfartøy

Vannskuter er i utgangspunktet tillatt i innsjøer større enn 2 kvadratkilometer, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Se Balsfjord kommunes lokale forskrift på lovdata.no for nærmere informasjon.

Kriterier/vilkår

Motorferdsel i utmark og vassdrag er ikke tillatt med mindre annet følger av lov eller vedtak med hjemmel i loven. Søknad om tillatelse må sendes til kommunen. Dispensasjon til formål nevnt i lov og forskrift kan gis av administrasjon. Dispensasjon til andre formål behandles som unntakstilfeller i Formannskapet.

Pris for tjenesten

Betalingsregulativ 2024

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Se blant annet naturmangfoldloven § 7 og småbåtloven §§ 38, 39 og 40.

Se også motorferdselsloven § 4, 4a og § 5, havne- og farvannsloven §§ 7 og 8, og plan- og bygningsloven §§ 11-7, 11-11 og 12-7.

Lover

Forvaltningsloven
Friluftsloven
Havne- og farvannsloven
Motorferdselloven
Naturmangfoldloven
Plan- og bygningsloven
Småbåtloven

Forskrifter

Forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Forskrift om forbud mot helikopterskiing m.m.

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen (eller statsforvalteren) gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

Skjema

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Vedlegg

  • Ved transport av funksjonshemmede må legeattest vedlegges
  • Ved transport til hytte må eierforholdet dokumenteres
  • Kart som viser kjøretraseen
  • Eventuell dokumentasjon av særlig behov

Søknadsfrist

Søknadsfrist for behandling av saker som må til Formannskapet er minimum fire uker før møtedato.

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken før det kan fattes vedtak. Du får alltid en begrunnelse med vedtaket.

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Plan, landbruk og drift
Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
Andre opplysninger
Gyldig fra
2008-09-16
Gyldig til
2023-12-31