Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er revidert (09.12.2022) i tråd med kommunestyrenes vedtak:

Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene med tilhørende strandsone og angir hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Planen skal bidra til gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel og er et strategisk verktøy i arbeidet med å sikre helhetlig og forutsigbar forvaltning av sjøarealene. Prinsippene om bærekraftig utvikling er lagt til grunn.

Øvrige dokumenter

 

Det vil også være mulig å be om fysisk utskrift av dokumenter hos kommunens servicetorg.