Tilbudet omfatter:

Hjemmebesøk til alle nyfødte
Helseundersøkelser av barnet
Forebyggende psykisk helsearbeid
Vaksiner etter barnevaksinasjonsprogrammet
Rådgivning/veiledning av foreldre
Barselgrupper
Helseopplysning
Henvisning til andre tjenester ved behov
Samarbeid med andre instanser ved behov
 
Helsestasjonsprogrammet følger fastsatt program, men justeres etter individuelle behov.
 
Ta kontakt når dere har behov for samtale, råd eller veiledning utover de faste avtalene.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en del av helsestasjonstilbudet og skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot enkeltelever, grupper og skolemiljøet i grunnskoler og i videregående skole.
 
Dette gjøres ved å drive helseopplysning, foreldre- og elev-samtaler, helseundersøkelser og vaksinasjon.
 
Helsesykepleier samarbeider med skole, lege, fysioterapeut, psykisk helsearbeider for barn og unge, barnevern, PPT, BUP og andre tjenester som retter seg mot barn og unge.

Helsestasjon for ungdom

Ungdommens helsestasjon er et lavterskeltilbud for ungdom i kommunen. Det er jordmor eller helsesykepleier tilstede.
 
Vi beklager at helsestasjon for ungdom ikke er i drift for tiden, men den skal åpne igjen så snart drifta tillater det.

Jordmortjenesten

Vi har en jordmor i 50% stilling med kontorsted på Storsteinnes helsestasjon.
Time kan bestille bestilles på telefon 900 18 843.
 
Jordmortjenesten tilbyr
Svangerskapsomsorg/kontroller gjennom hele svangerskapet
Rådgivning, fødselsforberedelse og innskriving av den gravide
Samtale om fødsel og veiledning ved fødselsangst eller tidligere traumatisk fødselsopplevelse. Eventuelt henvise til fødepol.UNN.
Organisere/ holde fødselsforberedende kurs etter behov.
Samarbeide med helsesøster om drift av Helsestasjon for ungdom.
 
Balsfjord kommune har ikke vaktordning/følgetjeneste med jordmor for den gravide. Derfor bør den gravide, som trenger faglig assistanse i forbindelse med fødsel, eller transport til fødeavdeling etter kontortid, ringe legevakt eller fødeavdeling på UNN.
Svangerskapsomsorgen i Norge er gratis. Og et tilbud til alle gravide.
 
Foresatte plikter å medvirke til at barnet deltar på helsekontroll.

Lov/Forskrift

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelse-tjenesten.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
§ 6-1 Barns rett til helsekontroll
Barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroll  i den kommunen barnet bor eller oppholder seg i jf Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.