Våre tips er følgende:

 • Gjør deg kjent med hvor alt slukningsutstyr befinner seg i stallen.
 • Gjør deg kjent med alle utganger i stallen og pass på at ingen av dem er blokkerte.
 • Sørg for at det er grimer og leietau lett tilgjengelig til enhver tid for ALLE hester som står inne.
 • Gjør deg kjent med hvor den nærmeste inngjerda luftegården er.

I tillegg:

 • Les gjennom utarbeidet branninstruks og tenk godt gjennom hvordan du ville handle om det skulle begynne å brenne
 • Gjør det kjent med hvor brannsentralen er plassert og hvor rømningsveiene er.
 • Gjør deg kjent med hvor leietau henger og grimene til hestene er plassert i stallen
 • Det er røykeforbud i stallen.  Meld fra til stalleier om du ser ting/utstyr/ eller andre kritiske forhold som kan forårsake brann.

Hvis det brenner

 1. Dersom branntilløpet er lite, prøv å slukke den så raske som mulig.
 2. RING 110 og meld fra om brann.  Rapporter situasjonen og meld fra om det er spesielle farer som truer. (eksempelvis lagring av gass o.l)
 3. Start evakuering av hestene.  Ta grime på hestene og lei dem med fast hånd raskest mulig ut av stallen.  Sørg for at de blir plassert i en inngjerdet luftegård før de slippes løs.  Om ikke, er faren stor for at de løper inn i stallen igjen.  Boksen i stallen oppleves ofte som den trygge plassen de vet om.
 4. Ta imot brannvesenet og følg alle instrukser fra politi og brannvesen når de ankommer stedet.
 5. Pass på deg selv.  Brannrøyken er svært farlig og kan i verste fall være dødelig.

Ved flere personer til stede i stallen:

 • En ringer brannvesenet og stalleier om denne ikke er tilstede.
 • En vurderer eventuelt å igangsette slukking
 • En begynner evakuering av hestene
 • En møter brannvesen og informerer om hva som har hendt, hva som er gjort, hvor mange hester det er igjen i stallen, mennesker osv.

Sjekkliste:

 • Har dere et brannalarmanlegg som virker som forutsatt?  Det er viktig at alle staller, også små staller med færre enn 10 hester, har et godt anlegg slik at en eventuell brann kan oppdages tidlig.
 • Har dere slokkeutstyr?  Det må være tilstrekkelig med slokkeutstyr i stallen som er tilpasset omgivelsene det skal stå i.
 • Har dere gode rømningsveier?  Hestene skal lett kunne slippes ut i tilfelle brann eller andre nødsituasjoner.  Plassering og utforming av ganger, dører m.v. skal muliggjøre en rask evakuering av hestene.
 • Er det utarbeidet branninstruks for stallen?  Om ikke MÅ dette gjøres snarest.  Instruksen skal være enkel og ta utgangspunkt i forhold og farer som gjelder for din stall.
 • Er det elektriske anlegget i forskriftsmessig stand?   Stalleier eller den ansvarlige for stallanlegget skal sørge for at det gjennomføres faglig kontroll av elektrisk anlegg minimum hvert 3. år.
 • Har dere hatt brannøvelse?   Det kan være en god idé å ha brannøvelse slik at du vet hva som kan være utfordrende med en eventuell evakuering.  Planlegg hvem som har ansvar for hva og hvor hestene skal plasseres etter en evakuering.
 • Har dere gode interne rutiner som forebygger brann?   Alle som er i stallen må ha opplæring i brannforebyggende innretninger, i tillegg til brannsikker bruk av byggverket.