Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.  Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur som bibliotek m.v.

Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift.

Ytterligere informasjon finner du på anleggsregisteret.no - lokale kulturarenaer

Retningslinjer for forvaltning av desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg