Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
20. november:

Informasjon om Corona i Balsfjord

Coronatesting foretas daglig (mandag - fredag).  Ring eller send SMS for avtale om testing. SMS... Les mer

Tjenester A-Å
L S A F B H E D V O K I G R T P J M N U Ø

A
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Bostøtte
Brukerstyrt personlig assistanse
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Behandlingsreise til utlandet
Besøkshjem
Bolig - bygging av ny
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Bompenger - privat vei
Boplikt ved kjøp av eiendom
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Bruksendring
Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Dagmamma - godkjenning
Den kulturelle skolesekken
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendomsskatt
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Elevenes fysiske skolemiljø
Elevenes psykososiale skolemiljø
Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familievernkontor
Fastlege
Fri rettshjelp
Familiebarnehage - etablering og drift
Farlig avfall
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Fysioterapi
Forhåndskonferanse
Fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

G
Gravferd
Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet
Grunnskoleopplæring for voksne
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Gravide rusmiddelmisbrukere - bruk av tvang
Gravplass
Grensejustering

H
Hjemmehjelp
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmeundervisning
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Incestsenter
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ

J
Jegerprøven

K
Kommunalt lån (sosiallån)
Kulturskole - opptak
Kommunal garanti for lån
Kommunal bolig
Karakterer - klageadgang
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal planlegging - medvirkning
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram
Kystkultur - tilskudd

L
Legevakt
Leksehjelp i grunnskolen
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legionellasmitte - forebyggende tiltak

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Miljøplager eller -risiko
Melding til barnevernstjenesten

N
Nabovarsel
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Omsorgslønn
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Opplæring i grunnskole og videregående skole - innhold og antall timer
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsovertakelse av et barn
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Personvern – dine rettigheter
Personvernombud
Pleie i livets sluttfase
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket
Publisering av saksdokumenter på Internett

R
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Rådgiving i skolen
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt - skilt langs vei
Renovasjon

S
Skolefritidsordning (SFO)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Skoletilhørighet
Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre
Skolestart
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Støttekontakt
Skoleskyss
Salgsbevilling alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skogfond
Skogplanting - tilskudd
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter

T
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Tannhelsetjeneste
Tuberkuloseundersøkelse
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tilskudd til drenering - søknad

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd