Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Arealoverføring
Adressetildeling
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Allemannsretten
Avlastning
Avløserordningene i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt
Bolig - bygging av ny
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Bruksendring
Barnehageplass
Barnehage – et trygt og godt barnehagemiljø
Barselgrupper
Beboerparkering
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bilstønad
Bibliotek
Betaling av skatt og kommunale avgifter
Besøkshjem
Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak
Boplikt ved kjøp av eiendom
Bompenger - privat vei
Bygging og graving i forurenset grunn
Byggavfall - kildesortering
Barnehage - etablering og drift
Brannvern og tilsyn
Bostøtte
Brukerstyrt personlig assistanse
Borgerlig vielse
Boligtilskudd til tilpasning
Boligtilskudd til etablering

D
Digital postkasse
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak
Driftsbygning i landbruket
Den kulturelle skolesekken
Dagmamma - godkjenning

E
Eierseksjonering/reseksjonering
Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendomsskatt
Etablererprøven for serveringsvirksomhet
Elevenes psykososiale skolemiljø
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Elevenes fysiske skolemiljø
Ergoterapi

F
Fradeling av eiendom
Forhåndskonferanse
Farlig avfall
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fri rettshjelp
Film og video - konsesjon for framvisning
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fellingstillatelse
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Familievernkontor
Familiebarnehage - etablering og drift
Fastlege
Frisklivssentral
Fosterhjem
Fysioterapi

G
Grensejustering
Gjødsling av skog - tilskudd
Gravplass
Gravferd
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

H
Hjemmekompostering av matavfall
Helse- og omsorgstjenestetilbud til innsatte i fengsel
Helsefremmende hjemmebesøk
Hjemmehjelp
Helsestasjon
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Hjemmesykepleie
Helsestasjon for ungdom

I
Innbyggerinitiativ
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

J
Jegerprøven

K
Konfliktråd
Kommunal planlegging - medvirkning
Klage på helse- og omsorgstjenester
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kommunalt lån (sosiallån)
Klage til Sivilombudsmannen
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kulturskole - opptak
Kommunal bolig
Kommunal garanti for lån
Krisesenter
Kvalifiseringsprogram
Kystkultur - tilskudd

L
Legevakt
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Leksehjelp i grunnskolen
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Landbruksvei - bygging
Leirskoleopphold
Landbrukseiendom - deling

M
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
Miljøinformasjon
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Matrikkel - retting
Matombringing
Miljøplager eller -risiko

N
Nabovarsel
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Oppmålingsforretning
Opplæring for beboere i asylmottak
Opptenning av ild utendørs
Omsorgslønn
Omsorgsbolig
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Ordensreglement i skolen
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

P
Personvernombud
Personvern – dine rettigheter
PP-tjenesten
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Psykiske helsetjenester
Produksjonstilskudd i jordbruket
Pleie i livets sluttfase
Permisjon fra grunnskoleopplæring

R
Renovasjon
Returordninger for avfall
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Reklameskilt - skilt langs vei
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Retten til tolk i helsetjenesten
Rådgiving i skolen

S
Selvbygger
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Svangerskapsomsorg
Støtte til bedrifter
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Skogplanting - tilskudd
Sikring og rehabilitering av bygg
Statlige spillemidler til idrettsformål
Startlån bolig
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Skjenkebevilling alkohol
Serveringsbevilling
Støtte til pårørende
Salgsbevilling alkohol
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Skogfond
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Skolehelsetjeneste
Støttekontakt
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

T
Tilskudd til utredning og prosjektering
Tilskudd til drenering - søknad
Tilskudd til Den norske kirke
Trygghetsalarm
Tobakkssalg - registrering og internkontroll
Tekniske hjelpemidler - utlån
Tannhelsetjeneste
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tuberkuloseundersøkelse

U
Utslippstillatelse
Ulykkesforsikring for elever

V
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Veivedlikehold
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vannforsyning - drikkevann
Vaksine
Vald - godkjenning

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd