Oppmålingsforretning kan gå ut på å:

Oppmålingsforretning kan gå ut på å:

 • klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet)
 • merke og måle eksisterende grenser i mark i tråd med partenes påstander og framlagte dokument
 • framskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (matrikkelen.) For ny matrikkelenhet gjelder at du først har tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven før enheten kan opprettes i matrikkelen. 
 • merke og måle nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven

Klarlegging av eksisterende grense

Dersom det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning. Partene må selv sørge for å bringe fram dokumentasjon på sin eiendom.

Dokumentasjonen kan være skylddelingsforretning, tidligere avtaler eller tidligere jordskiftedommer.

Skylddelingsdokumentasjon kan bestilles hos kartverket.

Dersom partene er uenige i grenseforløpet vil partene måtte bringe saken inn for Jordskifteretten, forliksrådet eller det tradisjonelle rettssystemet.

SkjemaRekvisisjon av oppmålingsforretning - ikke-søknadspliktige tiltak | Kartverket.no

Kriterier og vilkår:

Krav (rekvisisjon) om oppmålingsforretning skal skje skriftlig. Gi blant annet opplysninger om

 • hva som rekvireres (klarlegging av eksisterende grense, grensejustering, arealoverføring osv.)
 • hvilken bokstav i matrikkelloven § 9 som ligger til grunn for rekvisisjonen samt dokumentasjon for dette
 • eier- og festeforhold
 • Kart som viser hvilke grenselinjer/grensepunkter som ønskes klarlagt
 • alle aktuelle parter er enige om grenseforløpet

Rekvisisjon:

Slik rekvirerer du klarlegging av eksisterende grense,

 1. Fyll ut rekvisisjonsskjema.

 2. Send inn rekvisisjonen til kommunen. Legg ved kart som viser grenselinjer/grensepunkter som ønskes klarlagt.

Når kommunen mottar rekvisisjon på oppmålingsforretning skal kommunen gjennomføre og matrikkelføre forretningen uten unødvendig opphold. Fristen fra mottatt rekvisisjon til ferdig matrikkelført er 16 uker. Lengre frist kan avtales med rekvirent.

Dersom det under forretningen oppstår uenighet om grenseforløpet, skal landmåler beskrive og eventuelt måle inn partenes påstander. Påstanden skal ikke merkes i marka med grensemerker eller lignende som kan forveksles med godkjent merking. Landmåleren kan utsette den delen av forretningen som gjelder den omtvistede eller usikre grensen inntil 4 uker. Fristen for matrikkelføring løper ikke i denne perioden.

Dersom det ikke blir enighet etter gitt frist, avsluttes saken fra kommunens side.

Lover og retningslinjer:
Matrikkelforskriften
Matrikkelloven

Har du spørsmål?
 

Kontakt Plan og forvaltning

Besøksadresse Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes

Send oss e-post postmottak@balsfjord.kommune.no

Skriv i emnefeltet: Spørsmål Klarlegging av grenser

Legg eventuelt med telefonnummer slik at vi kan ta kontakt på telefon.

 

 

Hvem kan be om oppmålingsforretning:

 • Eiere av eiendom (personer som har grunnbokshjemmel til en eiendom)
 • Personer som har festet grunn for mer enn ti år
 • Personer som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste

Grensejustering

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer. Grensejusteringer krever ikke søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven, men rekvirent (eierne) må fylle ut skjemaet «Rekvisisjon om oppmåling» og sende dette til kommunen. Kommunen vil deretter vurdere om kriteriene for grensejustering er oppfylt. Ved godkjent rekvisisjon vil det bli opprettet en sak behandles av en landmåler. Landmåleren går gjennom saken og kaller deretter inn de aktuelle partene til oppmålingsforretning.

Hvis kriteriene for grensejustering ikke kan oppfylles kan det søkes om en arealoverføring.

Skjema: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - ikke-søknadspliktige tiltak | Kartverket.no

Kriterier og vilkår:

Krav (rekvisisjon) om oppmålingsforretning skal skje skriftlig. Gi blant annet opplysninger om

 • hva som rekvireres (klarlegging av eksisterende grense, grensejustering, arealoverføring osv.)
 • hvilken bokstav i matrikkelloven § 9 som ligger til grunn for rekvisisjonen samt dokumentasjon for dette
 • eier- og festeforhold
 • Kart som viser hvilke grenselinjer/grensepunkter som ønskes klarlagt
 • alle aktuelle parter er enige om grenseforløpet

Rekvisisjon
 

Slik rekvirerer du klarlegging av eksisterende grense,

 1. Fyll ut rekvisisjonsskjema.

 2. Send inn rekvisisjonen til kommunen. Legg ved kart som viser grenselinjer/grensepunkter som ønskes klarlagt.

Når kommunen mottar rekvisisjon på oppmålingsforretning skal kommunen gjennomføre og matrikkelføre forretningen uten unødvendig opphold. Fristen fra mottatt rekvisisjon til ferdig matrikkelført er 16 uker. Lengre frist kan avtales med rekvirent.

Dersom det under forretningen oppstår uenighet om grenseforløpet, skal landmåler beskrive og eventuelt måle inn partenes påstander. Påstanden skal ikke merkes i marka med grensemerker eller lignende som kan forveksles med godkjent merking. Landmåleren kan utsette den delen av forretningen som gjelder den omtvistede eller usikre grensen inntil 4 uker. Fristen for matrikkelføring løper ikke i denne perioden.

Dersom det ikke blir enighet etter gitt frist, avsluttes saken fra kommunens side.

Lover og retningslinjer:
Matrikkelforskriften
Matrikkelloven

Spørsmål:

Kontakt Plan og forvaltning

Besøksadresse Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes

Send oss e-post postmottak@balsfjord.kommune.no

Skriv i emnefeltet: Spørsmål Klarlegging av grenser

Legg eventuelt med telefonnummer slik at vi kan ta kontakt på telefon.