§ 1.I tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober, dvs. utover generell, lovbestemt båndtvangsperiode, som er f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, plikter eier eller ansvarlig for hund å holde hunden i bånd, eller forsvarlig inngjerdet, eller innestengt av hensyn til beitedyr, jf. hundelovens § 6 annet ledd, bokstav e.
 
§ 2.Rådmannen i Balsfjord gis fullmakt til å innføre båndtvang under ekstraordinære forhold som gjør det påkrevd for å beskytte viltet.
 
§ 3.I Balsfjord kommune har hunder ikke adgang til barnehager, skolegårder eller kirkegårder. Bestemmelsen gjelder dog ikke hund som ledsager blinde eller svaksynte (førerhunder)
 

§ 4.Bestemmelsen i § 1 første ledd gjelder ikke for:

  • hund når den brukes i reindrift
  • dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit
  • hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste
  • hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt
  • hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av hundelovens § 6 annet ledd bokstavene c,d og e.

Kommunen anmoder om at jakthundtrening rulleres på områder hvor det ikke er beitende husdyr. Jakthundtrening krever grunneiers tillatelse.

§ 5.Hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer båndtvangen gitt i denne forskrift kan straffes med bøter og/eller fengsel i tråd med hundelovens § 28.
 
§ 6.Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Hund som opptas skal leveres til hundeholderen dersom denne er tilstede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den snarest leveres til politiet. Unnlater hundeholderen å hente hunden innen en uke etter at han eller hun er varslet, kan politiet selge, omplassere eller avlive hunden. Det vises for øvrig til hundelovens § 10.

§ 7.Denne forskriften trer i kraft straks.