Eiendomsskatteseddel

Hvis du skal betale eiendomsskatt vil du få tilsendt en eiendomsskatteseddel som viser hvilket skattegrunnlag eiendommen er takset til, og hvor mye du skal betale i eiendomsskatt.

Eiendomsskatteseddelene vil bli sendt ut 28.02.2020.

Takst fra Skatteetaten

Skatteetatens formuesgrunnlag er et ansalg på boligens markedsverdi. Denne er beregnet ut fra boligens areal (P-rom), byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om solgte boliger i kommunen. Boligverdien finner du i skattemeldingen under forklaringen til post 4.3.2 Boligopplysninger. Husk å legge sammen boligverdien hvis det er flere som eier boligen sammen.

Eiendomsskatten for 2020 er beregnet med boligverdien hentet fra skattemeldingen for 2018.

Les mer om boligverdi her på Skatteetatens hjemmeside.

For boliger hvor kommunen har mottatt boligverdi fra Skatteetaten, er eiendomsskattegrunnlaget for 2020 satt til 70% av boligverdien.

Boligeiendommer er derfor ikke blitt taksert av Balsfjord kommune, med unntak av de eiendommer som Skatteetaten ikke har oppgitt boligverdi på.

Mener du boligverdien er feil? Da kan du sende inn endringsmelding til Skatteetaten. Endringsmeldingen finner du her.

Eiendommer taksert av Balsfjord kommune

Taksering av andre eiendommer som fritidseiendommer, landbrukseiendommer og ubebygd grunneiendom, samt boligeiendommer uten formuesgrunnlag, er bygget på faktaopplysninger hentet fra Matrikkelen og vurderinger av eiendommen. Disse er taksert ut i fra «Takseringsregler 2020-2029»

For boliger som ikke har boligverdi fra Skatteetaten og for fritidseiendommer og landbrukseiendommer, er eiendomsskattegrunnlaget 70 prosent av taksten fra kommunen for 2020.

Næringseiendommer

Ved taksering av næringseiendommer benyttes eksternt takseringsfirma.

Klage

Det er mulig å klage på taksten som danner grunnlag for utregning av eiendomsskatt.

Kommunen er klageinstans for de lokale takstene som er vedtatt av sakkyndig nemnd. Klagefristen er 12.april. 2020.

Klagen sendes via eget skjema som du finner her, som e-post til eskatt@balsfjord.kommune.no eller pr post til Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.

 

Skatteetaten er klageinstans på boligverdi fra skatteetaten, og klage må leveres på hjemmesiden til skatteetaten:

Les mer om de to klage-måtene:

Klage – boligverdi fra skatteetaten

Dersom formuesverdien (ligningsverdien) er høyere enn 30 prosent av reell markedsverdi, kan du selv endre/nedjustere formuesverdien ved å sende endringsmelding til Skatteetaten (se https://www.skatteetaten.no/skjema/endringsmelding ). Du må kunne dokumentere boligens markedsverdi dersom Skatteetaten etterspør det, enten med takst avgitt av kvalifisert takstmann/verdivurdering av eiendomsmegler eller dokumentasjon for observerbar markedsverdi (f.eks. kjøpekontrakt)

Du er selv ansvarlig for at formuesverdien i skattemeldingen du leverer er korrekt.

 

 

Klage – lokal takst

Vedtak du kan klage på

De individuelle vedtakene om takst, utskriving, fritak og ettergivelse kan det klages på. Skatteyters klagerett er i alle tilfeller hjemlet i eiendomsskatteloven § 19.

Vedtak som du ikke kan klage på

De generelle vedtakene der kommunestyret trekker opp rammene for kommunens eiendomsskatteregime. De generelle vedtakene står i eskl. §§ 2, 3, 7, 10, 11, 12, 25, og gjelder blant annet reduksjonsfaktor, bunnfradrag og promillesats.

Hvem har klagerett?

Den skattekravet rettes mot, som hovedregel eieren, jf. Eiendomsskatteloven § 19.

Hvis en leietaker etter leieavtalen skal betale eiendomsskatten, har også leietager klagerett.

Festeforhold: Fester av tomt til bolig og fritidseiendom betraktes alltid som skattemessig eier av tomta. Dvs. at festeren blir mottaker av skattekrav både på bygninger og grunn, og er dermed klageberettiget.

Klagefrist

Du har klagerett gjennom hele takstperioden (normalt 10 år) i forbindelse med den årlige utskrivingen, men kun én gang på samme grunnlag. Klagefristen er 12.april hvert år.

Klagens innhold

  • Klagen skal være skriftlig
  • Vedtaket som påklages må identifiseres (klagen må begrunnes)
  • Det må angis hvilken endring som ønskes
  • Kommunen har plikt til å bistå klagere som ber om hjelp til å sette opp klagen

Gangen i en klagesak

Klagen behandles først av sakkyndig nemnd. Dersom du får medhold sendes vedtak til deg sammen med oppdatert eiendomsskatteseddel. Dersom du ikke får medhold eller det kun blir gitt delvis medhold, sendes saken videre til klagenemnda for avgjørelse.

Den som klager skal gjøres kjent med, og ha anledning til å uttale seg om, nye opplysninger som eiendomsskattekontoret eller nemndene mottar under saksbehandlingen, så lenge disse opplysningene er av vesentlig eller avgjørende karakter.

Dersom klagenemnda konkluderer med at taksten er for lav, kan de oppjustere taksten. Vedtak fattet av klagenemnda er endelig og kan ikke påklages.