Hva er en individuell plan?

Planen gir oversikt over behovet ditt for offentlige tjenester.  Den skal vise hva du er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for.

Planen skal si noe om ønskene og målene dine.  Den vil gi deg en bedre oversikt over hva som er viktig for deg i dag og framover.  Det er derfor viktig at du deltar, så langt som råd, i å lage planen.

Individuell plan blir vanligvis utarbeidet sammen med deg/pårørende og koordinator.  Også andre aktuelle tjenesteytere kan bidra.  Planen bør revideres minst en gang i året.

En individuell plan skal sikre:

  • at tjenestene du mottar blir samordna og individuelt tilpasset
  • at alle tjenesteyterne samarbeider med deg og/eller dine pårørende, og med hverandre.

Hva koster dette?

Tjenesten er gratis.

Hvordan søker du om individuell plan?

Ta gjerne kontakt med koordinerende enhet.  Du finner kontaktinformasjon under menypunktet "Koordinerende enhet"

Når kan du vente svar?

Søknader blir fortløpende behandlet.  Saksbehandlingstiden er normalt 3-4 uker og du vil da få skriftlig melding om vedtak.

Klage på vedtak?

Dersom du finner grunn til å klage på vedtaket er klagefristen tre uker.

Skriftlig klage kan sendes til Balsfjord kommune v/kommunalsjef helse og omsorg, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.