Skogeiers ansvar

 • Skogeieren har ansvaret og skal se til at alle tiltak i skogen blir gjennomført i samsvar med skoglova og tilhørende forskrifter
 • Skogeieren skal ha oversikt over miljøverdier i egen skog, og ta hensyn til disse ved alle tiltak i skogen. Skogeieren skal også sørge for at skoglov med forskrifter følges ved arbeid i skogen, jf §4 i skoglova og §§3-5 i forskrift om berekraftig skogbruk

Meldeplikt på hogst av virke for salg

 • All skog i Balsfjord kommune er definert som vernskog, jf § 12 i skoglova. Det er meldeplikt til kommunen for all hogst, unntatt hogst av ved til eget bruk.
 • Skogeier skal sende meldinga til kommunen (postmottak@balsfjord.kommune.no) seinest 3 uker før hogsten er planlagt igangsatt. Skogeier kan sende melding om hogst elektronisk via Altinn.
 • Her finner du skjema for melding om hogst i vernskog
 • Mer informasjon finner du på heimesida til Landbruksdirektoratet.
 • Skogkurs har laget en temaside med flere veiledere om ulike hogstformer, naturlig foryngelse og planting

Rapportering av omsetning av virke for salg

Skogfond

 • Skogfond er en lovpålagt fondssparing, som skogeier har plikt til å sette av ved salg tømmer, biobrensel eller skog på rot. Skogfondsmidlene brukes til å finansiere investeringer i egen skog.
 • Les mer om skogfond og hva midlene kan brukes til på heimesida til Landbruksdirektoratet.

Tilskudd til skogsdrift

 • Kommunen forvalter tilskudd til skogsdrift med taubane, hest og annet. Regelverk for ordninga er i  kommunens tiltaksstrategier for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket vedtatt i . Ordningen er begrenset til hogst for salg.
 • Kommunen får tildelt en tilskuddsramme fra Statsforvalteren til skogsvegbygging og tilskudd til skogsdrift.
 • Søknadsskjema og mer informasjon finner du på heimesida til Landbruksdirektoratet.