Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tobakkssalg - registrering og internkontroll

Hvis du eier eller er daglig leder for et sted som selger tobakk, må du registrere virksomheten i Tobakkssalgsregisteret.

Registeret gir kommunen oversikt over alle salgssteder og kommunen vil føre tilsyn med salgsstedenes internkontroll og hvordan dere forebygger salg av tobakksvarer og e-sigaretter til mindreårige.

Alle salgssteder for tobakk må også hvert år betale en tilsynsavgift til kommunen.

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Registreringsplikt for å selge tobakk og tobakkssurrogater

Beskrivelse

Alle virksomheter som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater (som e-sigaretter) skal selv registrere sine salgssteder i Tobakkssalgsregisteret. Salg av tobakksvarer eller tobakkssurrogater på steder uten registrering er ulovlig.

Tobakkssalgsregisteret er offentlig og skal gi oversikt over salgssteder der det selges tobakksvarer.

Målgruppe

Det er virksomheten som er juridisk ansvarlig for salgsstedet som er registreringspliktig. Dersom virksomheten har flere salgssteder, skal hvert enkelt salgssted registreres.

Registreringsplikten gjelder både fast og midlertidig salg.

At alle salgssteder må registreres innebærer at omreisende salg kun er tillatt der hvert enkelt salgssted er registrert, slik at kommunen kan føre tilsyn der salget skjer til enhver tid. Unntak gjelder for tog og skip som er kollektive transportmidler og cruiseskip, som Helsedirektoratet skal føre tilsyn med.

Kriterier/vilkår

Det er ingen spesielle vilkår for registrering, annet enn at virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret.

Pris for tjenesten

Kommunen kan ta et gebyr for det årlige tilsynet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere


aaa
Lover og forskrifter

Se spesielt 

Tobakksskadeloven § 4, § 5, §§ 17-24, §§ 30-33, § 34a, § 34d, § 36b og § 42.

Se forskrift om registrerings- og bevillingsordning for regler om registrering, tilsyn og tilsynsavgift.

I folkehelseloven, se kapittel 3.

Lover

Folkehelseloven
Tobakksskadeloven

Forskrifter

Registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

De som skal selge tobakksvarer og tobakkssurrogater må registrere seg i tobakkssalgsregisteret.

Registrering skje senest 14 dager før salget starter, for å sikre at kommunen kan planlegge og føre tilsyn.

Innlogging skjer ved bruk av ID-porten/MinID.

For å kunne registrere på vegne av en virksomhet, må du ha en bestemt rolle i virksomheten, for eksempel daglig leder, styreleder eller lignende. Alternativt kan du få delegert rettigheter til å registrere på vegne av virksomheten.

Tobakksalgsregisteret https://tbr.helsedirektoratet.no/

Les mer hos Helsedirektoratet.

Vedlegg


Søknadsfrist


Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal en gang i året føre tilsyn med salgsstedet.

Kommunen fører tilsyn med
 • at opplysningene i registeret samsvarer med de faktiske forholdene på stedet
 • at tobakssvarene er kjøpt fra registrert grossist
 • at det ikke selges tobakksvarer til de under 18 år
 • at stedet har rutiner for alderskontroll
 • at det ikke er selvbetjening eller at tobakksvarene er synlige
 • at automatene er riktig plassert og at de er uten varemerker
 • at det ikke gis bort vareprøver, promoteres og reklameres for tobakksvarer eller selges med rabatt
 • at salgsstedet har dokumenterte rutiner for å forbygge salg av tobakksvarer og e-sigaretter til mindreårige. 
 • at salgsstedet har lov til å selge tobakksvarer.
Tilsynet skal konsentrere seg spesielt om rutiner for internkontroll og aldersbestemmelsene.
 
Kommunen har disse pliktene:
 • Opplæring av kontrollørene
 • Etter utført tilsyn, skal kontrolløren alltid presentere seg og redegjøre muntlig for sine funn
 • Senest innen en uke skal kommunen sende en skriftlig rapport til salgsstedet med mulighet til å uttale seg
 • Hvert salgssted skal kontrolleres minimum en gang i året

Kommunen kan pålegge retting og tvangsmulkt etter tobakksskadeloven § 36 eller gi salgsforbud etter tobakksskadeloven § 36b.

Saksbehandlingstid


Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med kommunens tilsyn eller du ønsker å klage på sanksjoner du har fått, gjøres dette til statsforvalteren. Det er folkehelseloven kapittel 3 som gjelder for din klagemulighet.

Andre opplysninger
Oppdatert:
2023-01-06 14:33
Gyldig fra
2018-07-06
Gyldig til
2023-12-31