Om kommuneplanens arealdel:

Kommuneplanen er kommunens øverste styringsdokument, og består av to deler: en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel definerer mål og strategier for den langsiktige utviklingen i kommunen, og gir føringer for politiske satsningsområder.

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom føringene i samfunnsdelen og arealbruken i kommunen. Arealdelen er juridisk bindende og skal fungere som et sentralt verktøy for å oppnå målene i samfunnsdelen.

Arealdelen viser hovedtrekkene i arealdisponeringen. Blant annet innebærer dette hvor kommunen ønsker å lokalisere boliger, fritidsboliger og næringsvirksomhet. Den angir rammer og betingelser for hvordan fremtidige tiltak og arealbruk utformes, i tillegg til å beskrive viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av de ulike arealene.

Alle dokumenter for kommuneplanens arealdel og andre arealplaner som reguleringsplaner er tilgjengelig på arealplaner.no.