Psykisk helsetjeneste og rusfaglig helsearbeid:

Det gis nødvendig helsehjelp for å bistå til å mestre egen helse- og livssituasjonen. Fokus på hjelpen er rettet mot psykososiale livsutfordringer, psykiske helseproblemer, eller rusmidddelutfodringer. Tilbud til barn, unge og voksne.

Ambulant tjeneste i hjemmet eller på kontor, (dagtid mandag til fredag).

Følgende tilbud kan gis:

  • Helsefremmende og støttende samtaler for å mestre belastninger eller endringer i hverdagen. Utgangpunkt for samtalene er det som er viktig for den enkelte person/familie.
  • Kartlegging, utredning og behandling i samarbeid med fastlege/ spesialisthelsetjenesten
  • Hjelp til håndtering av medisiner
  • Praktisk bistand og veiledning til dagliglivets gjøremål
  • Individuell plan, koordinere tjenester og samarbeid med andre fagtjenester i eller utenfor kommunen (egen samtykkeskjema)

Fagleder miljøtjenesten/Petersborgveien (psykisk helse): Ann Oddlaug Pedersen: 995 77 411.

Fagleder Rusfaglig arbeid og psykisk helse Svein-Arne Kristiansen, mobil 404 48 737.

 

Psykososialt kriseteam:

gir støtte/samtale ved alvorlige hendelser og ulykker.

Kontaktes dagtid mandag -fredag: enhetsleder Birgit Iversen leder 94010165, Ann Oddlaug Pedersen 995 77 411 eller Rigmor Hamnvik 950 63 180.

Ettermiddag/kveld og helger: Kontaktes via legevakta som aktiverer psykososialt kriseteam.

Tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud:

De gis ulike aktivitetstilbud til ulike brukergrupper:

  • Sandbukt aktivitetssenter, kantine helsesenteret, småjobbgruppe ved BULA-huset Fagleder Maj Næss mobil 957 60 726
  • Grønt arbeid –egen avtale. Kjærnes gård utenfor Storsteinnes. Mobil Rune Sebjørnsen, 404 48 737

Tilrettelagt fritidstilbud/funksjonshemmede:

Tirsdager kl 18.00 – 21.00, lokaler i dagsenteret Balsfjord bo- og servicesenter. Kontkatperson: RenateSalangli 905 45 564/May Tove Johansen, 400 318 99.

Balsfjord Stars/fotball i samarbeid med NIL/STIL. Kontaktperson May Tove Johansen mobil 400 318 99.

Jympa- lek og bevegelse til musikk i samarbeid med STIL/NFU. Kontaktperson: May Tove Johansen mobil 400 318 99/Rigmor Hamnvik, mobil  950 63 180.

Forebyggende tiltak til ungdom

Kontaktpersoner: Tone Hågensen, mobil 954 84 684

Tilrettelagt fritidstilbud/funksjonshemmede:

Tirsdagsklubben: sosialt møtested med ulike aktiviteter.
Tirsdager kl 18.00 – 21.00, lokaler i dagsenteret Balsfjord bo- og servicesenter. Kontkatperson: Mille Johanne Løvlund, mob 404 36 468/May Tove Johansen, 400 318 99.

Balsfjord Stars/fotball i samarbeid med NIL/STIL. Kontaktperson Mille J. Løvlund mobil 404 36 468/ May Tove Johansen mobil 400 318 99.

Jympa- lek og bevegelse til musikk i samarbeid med STIL/NFU. Kontaktperson: May Tove Johansen mobil 400 318 99/Rigmor Hamnvik, mobil  950 63 180.

Forebyggende tiltak ungdom:

Kontaktpersoner: Tone Hågensen, mobil 954 84 684/ Rigmor Hamnvik 950 63 180

Boliger:

 

Peterborgveien omsorgsboliger:  6 samlokaliserte boliger - psykisk helse. Boligen er heldøgnsbemannet.

Avdellingsleder: Ann Oddlaug Pedersen, mobil 99 57 74 11, fagpersonell på jobb 48264542

Stubben- 7 samlokaliserte boliger - sammensatte livsutfordringer. Ambulant tjeneste tilknyttet boligene.

Kontaktperson: Fagleder Rune Sebjørnsen, mobil 40 44 87 37/ Hege Nysted, mobil 404 36 469

Andre kommunal utleie boliger.

Tildeles av boligsosialt team. Kontaktperson: Bård Pedersen, (byggforvaltning). mobil 474 53 106

 

Individuell plan - IP:

Er en personlig plan (min plan) for å sikre helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Er tilbud til de som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Arbeidet skjer i samarbeid med den enkelte bruker, og vektlegger den enkelte`s målsettinger, ressurser, og behov.

Koordinerende enhet:

H/O loven, kap 7; Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet.

Koordineringsfunksjon for habiliterings- og rehabilitering i Balsfjord kommune ivaretas av Enhet Helse og familienheten.

Fagleder : May Tove Johansen: mobil 400 31 899.

  • Overordnede adresse/koordineringsfunksjon i kommunen.
  • Mottak for henvisninger for personer med behov for koordinering av tjenester, personlig koordinator mm.
  • Kartlegging, planlegging og iverksetting av habilitering/rehabiliteringsprosesser.

Støttekontakt:

Hovedmålet er å gi personer som på grunn av funksjonshemming eller sosiale utfordringer, hjelp til å delta i fritidsaktiviteter på en positiv og meningsfull måte.  Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe. Tjenesten er gratis, og brukeren må selv dekke sine egne utgifter.  Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen.

Avlastning:

Avlastning gis til personer eller pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Formålet er å gi omsorgsgiver fritid, ferie, og tid til å bevare sosialt nettverk. Avlastning kan gis ved  ulike tiltak avhengig av alder og funksjonshemming. Dette i form av dagtilbud eller besøkshjem/avlastningsopphold i private hjem eller i institusjon.

Brukerstyrt personlig assistanse - BPA:

Jmf H/O loven §3-2, punkt 6.b/§3-8

Brukerstyrt personlig assistanse er en organisering av praktisk og personlig hjelp for yngrefunksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.. Bruker, evt foresatte er arbeidsleder, ansvar for organisering av turnus/arbeidstid og oppfølging av de ansatte.

Omsorgslønn:

Er en godgjøring til personer som ivaretar særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Omsorgsstønad er ikke en rettighet, men en hjelpeform som kan velges for å dekke omsorgsbehovet til en person. Det vektlegges om omsorgsoppgavene er nødvendige og forsvarlige, og om det er det beste for den det gjelder.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (parkeringskort):

Parkeringstillatelse gis til bilfører av motorvogn, eller passasjer, som har behov for enklere tilgang til parkering. Ordningen gjelder for de store vansker med å bevege seg over en viss lengde. Parkeringstillatelsen gir rett til å parkere på parkeringsplasser merket for funksjonshemmede. En gitt parkeringstillatelse følger den personen den er gitt til, ikke et bestemt kjøretøy. Kontaktperson: Unn Kari Mikkelsen, 777 22141

Søknad om parkeringstillatelse

 

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort):

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort). Kommunen godkjenner brukere med bakgrunn i legeerklæring, søknadsskjema og vedtatte prioriteringskriterier. Formålet er å gi transporttilbud til mennesker med varig funksjonshemming, og som ikke kan bruke kollektive transportmidler. Tildelt beløp skal finansiere fritidsreiser, og skal ikke benyttes til jobb, studier, lege/ fysioterapi og eller andre tjenester som dekkes av folketrygden.  Kontaktperson: Unn Kari Mikkelsen, 777 22141

Ledsagerbevis (ledsagerkort):

Er et kort som kan utstedes til funksjonshemmede. Ledsagerbeviset gir ledsager fri/redusert pris når en ledsager en person til offentlige kultur- og fritidsarrangementer, offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand. Ledsagerbevis utstedes gratis.

Logoped:

Troms logopedtjeneste har ukentlig logopedtjeneste i Balsfjord Kommune. Det kan tilbys utredning, rådgivning og behandling innenfor flere fagområder.

 

Henvisning fra lege sendes til Enhet Psykisk helse, Rus og ReHabilitering, Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.

For personer under 18 år: søknaden saksbehandles og sendes til HELFO, som godkjenner og tildeler antall timer.

For personer over 18 år: videresender til logoped, som avklarer godkjenning og antall timer.

Vergeordning:

Fylkesmannen er ansvarlig for saksbehandling, vedtak og oppnevning av verger.  Det søkes på egne skjema. Det kan gis veiledning fra fagansatte i enheten. For mere informasjon;

https://www.fylkesmannen.no/nb/Troms/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Vergemal/id=1980