Tiltak på slik eksisterende bebyggelse og ubebygde tomter, inkludert tiltak som er unntatt fra søknadsplikt etter pbl §§ 20-5 og 20-6, er ikke tillatt i disse områdene. Når arealene ikke er avsatt til LNFR spredt bebyggelse, vil tiltak som ikke er direkte knyttet til landbruk, reindrift eller gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, være avhengig av byggesaksbehandling og dispensasjon. Det er fordi tiltakene ikke er i samsvar med vedtatt arealplan, jf. pbl § 1-6. For å kunne gjennomføre tiltak som ikke er i tråd med arealformålet må det søkes om dispensasjon.

For at kommunen skal kunne innvilge en dispensasjonssøknad må vilkårene i pbl. § 19-2 være oppfylt. I henhold til pbl. § 19-2 kan dispensasjon kun gis dersom hensynene bak bestemmelsen (i dette tilfellet er det arealformålet) det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det må derfor i en dispensasjonssøknad beskrives hvordan tiltaket vil påvirke landbruks-, natur-, friluftsliv- og reininteresser. I tillegg må det vises til hvilke fordeler og ulemper tiltaket vil medføre. Sammen med den begrunnede søknaden må det sendes inn nabovarsel, målsatte tegninger av det du ønsker å bygge, samt en målsatt situasjonsplan som viser tiltaket inntegnet på et kart. Når kommunen har gjennomgått innsendt dokumentasjon sendes saken på høring til berørte sektormyndigheter før saken tas til behandling.

Balsfjord kommune har vedtatt retningslinjer for dispensasjoner på eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse i LNFR-områdene. Disse finner man i punkt 9.1 og 9.2 i retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men vektlegges i dispensasjonsvurderingen. Lenke: Kunngjøring: vedtak av Kommuneplanens arealdel 2023-2033 - Balsfjord Kommune

Lenke til dispensasjonsveiledere:

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/plan-og-bygg/dispensasjonsveileder-2014_rev_2020.pdf

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-vestfold-og-telemark/plan-og-bygg/dokumenter/veileder-for-dispensasjoner-etter-plan-og-bygningsloven-fmvt-juni-2020-bokmaal.pdf