Mer informasjon finner du her:

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/

 

https://dibk.no/byggeregler/tek/3/15/i/15-3/

 

Grunnleggende krav finner du under, men den enktelte ovn kan ha andre krav:

Oppstillingsregler for ildsteder

Bestemmelser for oppstilling av nye ildsteder finnes i monteringsveiledningen. Dersom produktet ikke har en monteringsveiledning, for eksempel eldre ildsteder uten dokumentasjon, kommer de såkaldte ildstedsreglene til anvendelse. Følgende er hentet fra disse:

Regler for lukkede ildsteder:

 • Minste avstand fra ildsted mot brennbart materiale direkte i stråleretningen (gjelder også varig møblering) - 60 cm.
 • Minste avstand fra ildsted indirekte mot brennbart materiale (brannmurs utstrekning) - 30 cm.
  Brannmur%20utstrekning
 • Minste avstand fra ildsted mot brannmur eller skorstein - 10 cm.
 • Ubrennbar plate på gulv foran ved fyrt ildsted  - 30cm foran ilegget.
 • Minste avstand fra ildsted til himling av brennbart materiale - 50 cm.
 • Minste avstand fra røykrør til brennbart materiale - 30 cm.
 • Minste murtykkelse rundt røykrør som føres gjennom vegg eller etasjeskille - 23cm.
 • Røykrør fra flere ildsteder i samme etg bør ha en høydeforskjell på min 20 – 30cm.
 •  Ildsted i nisje skal ha min 10 cm til nisjens vegger. Fri høgde over ildsted skal min tilsvare nisjens dybde.

 

Røykrør og skjøter på røykrør må være tette og ikke komme nærmere brennbart materiale enn 30 cm. Røykrør med bend må ha feieluke.

Enkelte eldre ildsteder har svært kraftig strålevarme. Dette kan gi brannfarlig varmepåvirkning der det er brennbart materiale bak brannmur. Missfarging (brunt felt) på brannmur er et tegn på at strålevarmen mot brannmur er for kraftig. I slike tilfeller må det gjøres tiltak for å redusere varmepåvirkningen. Det beste er å plassere en skjermplate mellom ildsted og brannmur på følgende måte:
Skjermplate%20mot%20brannmur
Brannmur med luftspalte mot vegg har også vært foreslått, men denne løsningen anbefales ikke lenger.

Særlige regler for peisinnsatser og peisovner:

 • Peis uten dører må ha spjeld på røykrør.
 • Gulv av brennbart materiale må dekkes med plate av ubrennbart materiale innenfor hele omrammingen.
 • Brannmur må minst dekke utvendige mål på omrammingen.
 • Det forutsettes at omrammingen ventileres. Monteringsveiledningen angir minimum ventilasjons åpninger.
 • Dersom peisen kan benyttes med dørene i åpen stilling gjelder reglene for gulvplate tilsvarende som for åpen peis.

Regler for åpne, murte peiser:

 • Murtykkelse fra ildrommet mot brennbart materiale må være minst 47 cm, medregnet foring av ildfast stein. (Tykkelsen kan reduseres til 35 cm hvis det mellom murverket isoleres med en spesiell plate av ubrennbart materiale).
 • Ildrommet skal ha utforing av ildfast stein med minimum tykkelse på 65 mm.
 • Murt peis skal stå på bærende og ubrennbart underlag, for eksempel murt eller støpt fundament.
 • Åpen peis skal være utstyrt med gnistfanger.
 • Gulv av brennbart materiale foran peis skal kles med ubrennbar plate til minst 30 cm fra peisbunnens forkant og minst 80 cm fra ildrommets indre kant eller hjørne. Der peisbunnen er ført minst 30 cm foran peishetten, og avstanden fra peisbunnens forkant til peisens indre kant eller hjørne er min 80 cm kan plate på gulv sløyfes. Er peisbunnen høyere enn 47 cm målt fra gulv, skal gulvplaten forlenges med samme mål som for høydeøkningen.

Bruk innmuringsstuss
Ved montering av ildsted til skorstein, må innmuringsstuss (som anvist i monteringsanvisningen til skorsteinen) benyttes. Denne kan skaffes der det forhandles skorsteiner. Det må også benyttes innmuringsstuss til montering av ildsted på tegl- og betongskorsteiner. Dette for å sikre tilfredstillende tetthet rundt røykrør og for å unngå fare for at skorsteinen sprekker.

Toppmontering av røykrør
Generelt anbefaler vi toppmontering av røykrør for tryggere og mer økonomisk fyring. Toppmontering bør allikevel unngås dersom skorsteinstrekken er svak.