Saksbehandling

Kommunene saksbehandler søknader om brukergodkjenning av transporttjenesteordningen. Legeerklæring må sees på som et hjelpemiddel ved saksbehandling av søknader om TT-kort. Det er kommunene som prioriterer antall brukere som skal tilfalle ordningen i sin kommune, ut fra grad av forflytningshemning og i forhold til de kriterier som gjelder (se retningslinjer kap. 2 og 5).  
Kommunene skal opprette ventelister på brukergodkjenning i tilfeller der antallet brukere i TT-ordningen når 3% av befolkningen i kommunen.  
Det kan nå søkes om TT-kort fortløpende og fristen for behandling av nye søknader settes til 4 uker etter hver søknad kommer inn.   
Hvert kvartal vil det settes annonse i avisene der vi minner om at det det er mulig å søke om TT-kort fortløpende, og at brukere som har en 2-årig godkjenning må huske å søke på nytt ved utløp av sin godkjenning. Dette har fylkeskommunen ansvaret for.  
 

Endringer i brukernes behov

Ved endringer i brukerens behov må dette meldes inn til brukerens bostedskommune. Endringer som medfører oppgradering til brukergruppe A må dokumenteres med framvisning av legeerklæring. Epikriser godtas ikke som dokumentasjon. Kommunen endrer status i Cert og melder så dette direkte til Rogaland Taxi. Rogaland Taxi vil da kunne endre/overføre tildeling til bruker.  
Merknad: Kommunen må huske å legge til hvilke hjelpemidler brukeren har i tilfeller ved oppgradering fra brukergruppe B til A. Rullestol eller blind/svaksynt må være registrert som informasjon i Cert.  

Endring av bostedsadresse/kommune

Ved endring av brukerens adresse meldes dette til Troms fylkeskommune eller bostedskommune. Dette vil så bli endret i Cert og ny sone vil bli beregnet.  
Ved flytting mellom kommuner må eksisterende godkjenning settes til opphør, og ny søknad sendes den nye bostedskommune.  
Adresser som kommunen ikke får lagt til, meldes til Troms fylkeskommune. Dette gjelder også der gårds- og bruksnummer er lagt inn. I slike tilfeller må Troms fylkeskommune gå inn å legge til adressen i tekstform.

Brukere med et opphørt behov

Kommunene skal 1 gang i året gå igjennom sine brukere for å undersøke om de er MORS (død). Denne gjennomgangen må gjøres innen 31.09 hvert år. Det oppfordres til å gjøre dette arbeidet oftere. Kommuner som ikke har så mange brukere vil dette ikke være like tidkrevende.  

TT-kort som ikke benyttes

Om TT kortet ikke blir benyttet i løpet av de siste 21 måneder etter utstedelse, vil brukeren bli trukket ut av ordningen og kortet sperres for bruk. 21 måneder beregnes for hele foregående år og fram til 01. Oktober inneværende år. Dette vil gi Troms fylkeskommune anledning til å fordele midler som ikke blir brukt over på aktive brukere ved kommende års tildeling, 01. Januar. Brukere som blir trukket ut av ordningen må da søke på nytt. Gjennomgang av ikke brukte TT-kort utføres av fylkeskommunen.  

Deling av informasjon

Hver kommune er ansvarlig for å få ut riktig informasjon til sine respektive legekontor. Fylkeskommunen er ansvarlig for å få ut informasjon til kommunene når endringer i form av retningslinjer o.l. endres.  

Godkjenning, endring og avslag

Godkjenning, endring og avslag på søknad om TT-kort er som et enkeltvedtak og regne. Godkjenning, endring og avslag på søknader som sendes ut til personer må inneholde informasjon om klagemuligheter, jfr. forvaltningsloven.  
I saker der kommunen avslår en søknad om TT-kort skal informasjon om klagemuligheter være med i avslagsbrev. I tilfeller der søker klager på avgjørelse om avslag skal kommunen være mottaker av en slik klage. Om kommunen så avslår denne klagen skal klage oversendes Troms fylkeskommune for endelig behandling.  
I tilfeller der det fattes et endringsvedtak av en allerede godkjent søknad skal også informasjon om klagemuligheter være med. I en slik sak er kommunen første klageinstans. Om kommunen så avslår klage, skal klage sendes til Troms fylkeskommune for endelig klagebehandling. Dette skal også være opplyst om i brev om avslag på klage.  

Brudd på retningslinjene

Ved mistanke eller klare brudd på retningslinjene presenteres saken for Troms fylkeskommune, v/Samferdsels- og miljøetaten. Fylkeskommunen vil så avgjøre hvordan dette skal håndteres videre og eventuelt utestenge bruker fra ordningen i inntil 2 år. 

Nye brukere i Cert fra og med mars 2017

Nye brukere som kommer inn i ordningen fra denne dato skal alle legges i Cert med en og samme transportperiode. Det er laget en transportperiode i Cert som strekker seg helt til året 2099. Brukere som har 2-årig tilgang på TT-kort skal også inn i denne transportperioden. For disse er det viktig at sluttdato er satt 2 år fram i tid fra den dagen de får innvilget TT-kort. Riktig sluttdato på bruker er viktig å få med da denne sørger for at TT-kort sperres hos Rogaland Taxi, og bruker opphører.