Overordnet målsetning for enheten er:

En kontinuerlig endring av tjenesten krever løsningsorienterte og fleksible ansatte. Gjennom samhandling skal vi sikre at brukere involveres og gis en reel innflytelse i egen sak og i organisering og drift av tjenesten generelt. Vi skal alle respektere hverandres styrke og svakheter og vi skal gi riktig ros til riktig tid.

Enheten består av tre mindre avdelinger hvor det på hvert sted er samlokaliserte leiligheter for voksne. Disse er Midttun og Kirkeveien som har adresse Storsteinnes, og Roffa som har adresse Nordkjosbotn. Barnebolig og kommunal avlastning er også organisert under enheten, begge adresse Nordkjosbotn.   Her gis det i dag tilbud gitt etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3, §3-2 6-d avlastningstiltak.  

Overordnet arbeider kommunen mot verdier som stolt, utviklende og imøtekommende, mens enheten har fokus på tre felles verdier.  Disse er «trivsel -   tillit og respekt»!

Kontaktinformasjon:

  • Midttun  telefon 918 46 294 - Fagleder Siw Laila Nilsen telefon 957 99 476
  • Kirkeveien: Telefon 474 52 474 - Fagleder Joanna Mikolajczyk telefon 48002 540
  • Roffa:  Telefon 400 35 057 - Fagleder Sissel Olsen telefon 906 90 292
  • Roffa 1:
    • ​Barnebolig - Telefon 918 91 435 - Fagleder Monica Hansen telefon 907 00 842
    • Avlastning - Telefon 404 27 835

Hver avdeling:

Midttun sto ferdig i 1998 og ligger helt sentralt på Storsteinnes. Her er det 8 leiligheter som eies av Midttun boligstiftelse. I tillegg er det 1 kommunal leilighet samt en personaldel tilknyttet stedet. 11 årsverk fordelt på terapeuter og miljøarbeidere, yter døgnkontinuerlig bistand til beboerne.   Personalgruppen på Midttun er delt inn i tre mindre team, og nærmeste leder er fagleder Siw Laila Nilsen

Kirkeveien sto ferdig i april 2007 og er et bofellesskap med fire leiligheter, fellesareal og personaldel. 7 årsverk fordelt på en terapeut og flere miljøarbeidere yter døgnkontinuerlig bistand til de som bor der.  Nærmeste leder er Joanna Mikolajczyk

Roffa ligger i Nordkjosbotn og består av to kommunale og fem privateide leiligheter. 4,5 årsverk fordelt på terapeut og miljøarbeidere yter bistand til beboerne på dag/ettermiddag og natt.. Nærmeste leder i boligene er fagleder Sissel Olsen.

Tilbud om kommunal avlastning  gis som tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Kommunen har også en barnebolig som er tilknyttet denne avdeling.  10 årsverk yter tjenesten og nærmeste leder er  fagleder Monica Hansen.