Overordnet målsetning for enheten er:

En kontinuerlig endring av tjenesten krever løsningsorienterte og fleksible ansatte. Gjennom samhandling skal vi sikre at brukere involveres og gis en reel innflytelse i egen sak og i organisering og drift av tjenesten generelt. Vi skal alle respektere hverandres styrke og svakheter og vi skal gi riktig ros til riktig tid.

Enheten består av tre mindre avdelinger hvor det på hvert sted er samlokaliserte leiligheter for voksne. Disse er Midttun og Kirkeveien som har adresse Storsteinnes, og Roffa som har adresse Nordkjosbotn. Barnebolig og kommunal avlastning er også organisert under enheten, begge adresse Nordkjosbotn.   Her gis det i dag tilbud gitt etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3, §3-2 6-d avlastningstiltak.  

Overordnet arbeider kommunen mot verdier som stolt, utviklende og imøtekommende, mens enheten har fokus på tre felles verdier.  Disse er «trivsel -   tillit og respekt»!

Kontaktinformasjon:

Hver avdeling:

Midttun sto ferdig i 1998 og ligger helt sentralt på Storsteinnes. Her er det 8 leiligheter som eies av Midttun boligstiftelse, 2 eies av kommunen og 5 er privat eide. 15 årsverk fordelt på terapeuter og miljøarbeidere, yter døgnkontinuerlig bistand til beboerne.  Personalgruppen på Midttun er delt inn i tre mindre team, og nærmeste leder er fagleder Svein Alferd Myrlund.

Kirkeveien sto ferdig i april 2007 og er et bofellesskap med fire leiligheter, fellesareal og personaldel. 7 årsverk fordelt på en terapeut og flere miljøarbeidere yter døgnkontinuerlig bistand til de som bor der.  Nærmeste leder er Joanna Mikolajczyk

Roffa ligger i Nordkjosbotn og består av to kommunale og fem privateide leiligheter. 4,5 årsverk fordelt på terapeut og miljøarbeidere yter bistand til beboerne på dag/ettermiddag og natt.. Nærmeste leder i boligene er fagleder Sissel Olsen og Monica Hansen.

Tilbud om kommunal avlastning  gis som tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. 10 årsverk yter tjenesten og nærmeste leder er  fagleder Monica Hansen.