Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gjødsling av skog - tilskudd

Gjødsling av skog vil bidra til økt karbonopptak og er et viktig klimatiltak. Skogeiere kan få dekket inntil 50 % av kostnadene til gjødsling med nitrogengjødsel.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Tilskudd til gjødsling er et produksjons- og kvalitetsfremmende tiltak.  Det kan gis inntil 50 % tilskudd til gjødsling.

Landbruksdirektoratet administrerer ordningen, men det er kommunen som behandler søknad og fatter vedtak.

Søknad om tilskudd til gjødsling av skog sendes inn etter at gjødslingen er utført og du har oversikt over kostnadene.

Landbruksdirektoratet sier dette om gjødslingstilskuddet:

 • De gjødslede arealene må kartfestes digitalt.
 • Det kan gjødsles på egnede arealer på vegetasjonstypene blokkebærskog, bærlyngskog, blåbærskog, småbregneskog, storbregneskog og på torvmark med etablert foryngelse.
 • Gjødsling skal gjøres i produksjonsskog med mindre enn 20 prosent lauv på furudominerte arealer med bonitet F8 til F17, og grandominerte arealer på bonitet G8 til G20.
 • Bestandet bør ha optimal tetthet og ikke være flersjiktet.
 • Lavarter bør utgjøre mindre enn 50 % av marksjiktet.
 • Hogstklasse IV (4) prioriteres.
 • Veksterlige bestand av furu i tidlig hogstklasse fem kan gjødsles dersom de ikke planlegges hogd før om lag 10 år.
 • Sein hogstklasse tre kan gjødsles noen år etter at eventuelle tynninger er avsluttet.

Målgruppe

Skogeiere.

Kriterier/vilkår

Det stilles miljøkrav til hvordan gjødslingen skal foregå:

 • De miljøverdiene som er oppgitt i rapporten «Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak» skal på forhånd sjekkes ut mot offentlige miljødatabaser og hensyntas når gjødslingen utføres.
 • Det skal gjødsles med kalkholdig gjødsel.
 • Gjødslingen må utføres slik at den ikke påvirker verdifulle miljøforekomster i nærheten av de gjødslede arealene. Det skal avsettes en gjødselfri sone på 10-15 meter.
 • Det avsettes en gjødselfri sone på minst 25 meter i nedstrøms retning mot innsjøer, elver og bekker med helårs vannføring.
 • Gjødsling med nitrogen skal ikke skje før snøsmeltingen er ferdig. For øvrig tilpasses gjødseltidspunktet slik at risiko for næringslekkasje blir minst mulig.
 • Det skal normalt gjødsles med inntil 15 kilo nitrogen per dekar.
 • På gjødslede arealer vil tilveksten øke i en periode på 6 til 10 år og hogst skal normalt utsettes i om lag 10 år til gjødselvirkningen er avsluttet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Se § 4 i forskrift om miljøtiltak i skogbruket.

Lover

Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om miljøtiltak mv. i skogbruket

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Gå til Skogfondssystemet via Altinn for å søke tilskudd. Her blir du bedt om å logge inn. Du finner informasjon om hvordan du logger inn, på nettsidene til Altinn.  
 
Husk søknadsfristen 15. september.
 
Hvis du ikke har mulighet til å søke digitalt kan du bruke skjema Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til grøfting og gjødsling (LDIR-910), for å sende søknad på e-post eller som brev.

Vedlegg

Nødvendig dokumentasjon skal følge med søknad om tilskudd. Det er krav om kartfesting. Kopi av faktura for utført arbeid, kjøp av gjødsel med mer, er vedlegg som skal følge med søknaden. 

Søknadsfrist

Frist for å levere søknad til kommunen er 15. september.

Saksbehandling

Saksbehandling

Når kommunen har mottatt søknaden, sjekker de opplysningene du har sendt inn. Hvis de har behov for mer informasjon, kan de be om dette.  
Kommunen behandler søknaden og fatter vedtak.
Du får svar på søknaden i e-post eller i brev i posten. Hvis du har søkt digitalt, får du svar i din innboks i Altinn.

Saksbehandlingstid

Kommunen/statsforvalteren skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er statsforvalteren for vedtak gjort av kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Andre opplysninger
Oppdatert:
2023-01-06 14:33
Gyldig fra
2018-07-06
Gyldig til
2023-12-31