Søke om tilskudd til skogkultur

Foryngelse av skog (planting, markberedning)

Alle skogeiere har en plikt til å sørge for at skogarealene blir tilfredsstillende forynget inne 3 år etter hogst.

 • Foryngelse kan skje ved planting, såing, eller ved naturlig foryngelse.
 • Det kan søkes om tilskudd til foryngelse av skog (skogkultur).
 • Se veiledere fra Skogkurs om naturlig foryngelse og planting

Ungskogpleie

 • Ungskogpleie gjøres for å bedre vekstvilkårene for framtidstrærne. Det ryddes plass til de trærne som ut fra ønska treslag og kvalitet vil gi den beste framtidige verdi for skogeieren. Konkurrerende vegetasjon kuttes med ryddesag. Ungskogpleie gjøres når skogen er i ungskog, dvs mellom 1 og 4 meters høyde.
 • Det kan søkes om tilskudd til ungskogpleie (skogkultur)
 • Se veileder fra Skogkurs om ungskogpleie

Kvalitetsforbedrende tiltak

 • I ungskogfasen kan skogeieren gjøre enkelte tiltak for å bedre kvaliteten og øke verdien på trærne ved slutthogst langt fram i tid.
 • Stammekvisting kan være et aktuelt tiltak for gran og furu under gitte forutsetninger
 • Vi skiller mellom grønnkvisting og tørrkvisting. Grønnkvisting anbefaler vi bare å gjøre på furu. Tørrkvisting kan derimot utføres hele året på alle treslag, uten at det det er risiko for sårråte. Det er likevel viktig at treets bark ikke skades.
 • Det kan søkes om tilskudd til kvalitetsforbedrende tiltak (skogkultur)
 • Se veileder fra Skogkurs om stammekvisting

Tynning

 • Tynning er første anledning for skogeieren til å få inntekter fra et skogbestand
 • Det er viktig med riktig uttak av trær og volum ved tynning. Et for stort volumuttak i tynning fører til lavere produksjon og volum ved slutthogsten
 • Gjennom tynning skal det sikres at produksjonen fortsetter på de beste trærne
 • Det er viktig å unngå skader på gjenstående trær. Tynna skog er mer utsatt for skader som vindfelling og toppbrekk forårsaket av snø
 • Furua er mer lyskrevende som treslag og har større behov for at det utføres tynning enn på gran. Gran er et skyggetålende treslag som i større grad kan stå utynnet i et bestand.
 • Det kan søkes om tilskudd til førstegangstynning (skogkultur)
 • Se veileder fra Skogkurs om tynning

Tilskudd for økt opptak av CO2

 • Skogen har en viktig rolle i klimasammenheng. Skogen binder årlig CO2 og er en del av det naturlige karbonkretsløpet
 • Skogen er effektiv for binding av CO2 og det er to tilskuddsordninger for økt opptak av CO2 i skog:
  1. Tilskudd til Tettere planting som klimatiltak
  2. Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak
 • Søknader om tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog behandles av kommunen. Mer informasjon om ordningene på heimesida til Landbruksdirektoratet.

Mer informasjon