For å lette prosessen for den som rammes av en kreftsykdom har kommunen to spesialsykepleiere som deler en hel stilling, og utgjør:
Else Bjørvik og Karin Sørli

Hvem som helst kan ta kontakt, enten du selv har en kreftdiagnose, er familie eller pårørende til en som har en slik diagnose, fastlege eller spesialhelsetjeneste. Dette tilbudet er til alle, og det trengs ingen henvisning. Vår tjeneste er taushetsbelagt.

Du kan avtale et møte med oss på telefon. Vi kan komme hjem til deg eller vi kan møtes på vårt kontor på Balsfjord Bo og Sevice senter, Arnulv Eide-veien 26, Storsteinnes., eller på vårt kontor på Malangstun, Lillehaugveien 18, Meistervik.

Vi kan hjelp med:

-Gi råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, symptomlindring og pleie og omsorg ved livets slutt.

-Lindre symptomer av både fysisk, psykisk, sosial og åndelig art.

-Gi informasjon om ulike tjenestetilbud i kommunen.

-Gi støttesamtaler til pasienter og deres pårørende.

-Ivareta barn som pårørende og være et bindeledd mellom familie, skoleSFO, barnehage og helsetjenesten der det er behov for det.

Kreftomsorgen samarbeider med:

-Spesialhelsetjenesten.

-Fastlegene

-Hjemmesykepleien og sykehjemsavdelingene.

-Ellers øvrige instanser som har til hensikt å gjøre det beste for pasienten.