Vi kan hjelpe med:

Vi jobber ut fra et helhetlig menneskesyn, det vil si:

Vi fokuserer ikke bare på å dekke menneskets fysiske behov for mat, personlig hygiene og medisiner, men ser hele mennesket.

Helhetlig for oss er hva som er verdifullt og viktig for den enkelte.

  •   det som gir livet innhold.

Noen finner mening i politikk, andre i kultur, livssyn, religion osv.

Vi mennesker har også behov som er knyttet til det synet på livet som den enkelte av oss har, og til livssynets verdier og holdninger.

  • Vi kan gi råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, symptomlindring og pleie og omsorg ved livets slutt.
  • Vi kan gi informasjon om ulike tjenestetilbud i kommunen.
  • Vi gir støttesamtaler til pasienter og deres pårørende, både til den enkelte og sammen om det er ønskelig.

En slik samtale tar sikte på snakke om situasjonen her og nå, og kunne «lufte» muligheter og finne konkrete løsninger for veien videre.

  • Vi kan ivareta barn som pårørende og være et bindeledd mellom familie, skoleSFO, barnehage og helsetjenesten der det er behov for det.

Kreftomsorgen samarbeider med:

  • Spesialhelsetjenesten.
  • Fastlegene
  • Hjemmesykepleien og sykehjemsavdelingene.
  • Ellers øvrige instanser som har til hensikt å gjøre det beste for pasienten.

Hvem som helst kan ta kontakt, enten du selv har en kreftdiagnose, er familie eller pårørende til en som har en slik diagnose, er fastlege eller er tilknyttet spesialhelsetjenesten.

Til vår tjeneste trengs ingen henvisning.

Vår tjeneste er taushetsbelagt.

Kreftomsorgen i Balsfjord:

Kreftomsorgen i Balsfjord

Du kan avtale et møte med oss på telefon. Vi kan komme hjem til deg eller vi kan møtes på vårt kontor på Balsfjord Bo og Service senter, Arnulv Eide-veien 26, Storsteinnes.,

eller på vårt kontor på Malangstun, Lillehaugveien 18, Meistervik.