For å varsle om bl.a. forsøpling kan du sende e-post, ringe eller benytte app'en "Borgermelding" som du laster ned til telefonen

Kjenner du til en plass i lokalmiljøet hvor det stadig blir dumpa mer søppel? Har du irritert deg over at entreprenøren eller bonden brenner plastikk på byggeplassen? Da har du helt rett: det skal ikke være slik. Alt avfall skal nemlig leveres til godkjente mottak, og privat dumping eller brenning i naturen er forbudt. Disse reglene gjelder både for private og for bedrifter.

På ulovlige avfallsplasser skjer også ofte ulovlig brenning av avfall. Dette kan gi både skadelig/giftig aske og skadelig/giftig røyk. Noen ganger ligger deponiene nær vassdrag eller drikkevannskilder og utgjør dermed en akutt forurensningsfare.

Hvis deponiene inneholder produksjonsavfall fra bedrifter, bygge- og rivningsavfall, bilvrak eller elektronikkavfall, maling- eller oljerester, Kan de lekke miljøgifter som PCB, bromerte flammehemmere, bly og kvikksølv. Slikt avfall er derfor definert som såkalt "farlig avfall", og straffereaksjonene er strengere enn for annet avfall.

Aluminiumsbokser, spiker, ståltråd ol. som havner i foret til dyr kan ha dødelig utgang.

Ved spørsmål eller uklarheter ta kontakt med miljøansvarlig i kommunen.