Hvis feilen stammer fra andre registre, som for eksempel grunnboken eller folkeregisteret, skal kravet sendes videre dit. 

Du må dokumentere grunnlaget for kravet ditt om retting av opplysninger i matrikkelen. Hvis rettingen berører nabo, rettighetshaver eller andre parter må du legge ved dokumentasjon for at disse samtykker i kravet om retting. 
Benytt skjemaet for å fremsette krav om retting.

Gjelder kravet retting av grense, skal du vedlegge kart og annen dokumentasjon som underbygger kravet.  Dersom en av hjemmelshaverne er død, kreves dokumentasjon på signaturberettiget.  Det betyr at du må vedlegge kopi av skifteattest eller lignende.  Dette er en forenklet måte å rette grove feil på eiendomsgrenser.
Dersom eiendomsgrensen i matrikkelen er feil og partene er enig om hvor grensen går, kan de gjøre en avtale. https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-864/§10b. Avtalen sendes kommunen. Matrikkelloven stiller en del krav til en slik avtale. Blant annet må avtalen gjelde en eksisterende grense. Det vil si at det alltid må ha vært en grense mellom parten i det området. Dersom det ikke er tilfredsstillende godtgjort at avtalen gjelder en eksisterende grense, kan kommunen nekte å matrikkelføre rettingen.

Kommunen vil vurdere om det foreligger en feil og om du har tilstrekkelig dokumentasjon for kravet ditt.  Krav til dokumentasjon vil avhenge av hva slags opplysninger det dreier seg om og hvordan opplysningene er innhentet.  Parter som endringen vil ha betydning for, skal underrettes.