Valg av avløpsløsning

Det finnes ulike renseløsninger for separate avløp. Hvilken løsning som passer best for ditt avløp er i hovedsak avhengig av utslippskrav, lokale naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegg.

Utløp fra slamavskiller

Utslippsvannet fra en slamavskiller til resipient er fortsatt forurenset og skal håndteres på en av tre måter:

 • Filtreres i grunnen (infiltrasjonsanlegg, jordmassene må være egnet og godkjent for bruk til infiltrasjon).
 • Føres i lukket ledning og ut i sjøen (resipient) til 2 meter under laveste lavvann.
 • Føres ut i en helårsbekk (resipient). Om flere husstander bruker samme bekk som resipient, må bekkens vannføring stå i forhold til dette. For denne løsningen kreves det at avløpsvann fra slamavskiller renses ytterligere før det går til bekk.
   

Det er forbudt å føre utslippet på jordoverflaten eller til tørrlagt bekk.

Krav til slamavskillere

Med slamavskillere menes her både septiktank og avløpsanlegg.

 • Slamavskiller/avløpsanlegg skal være sertifisert og godkjent.
 • Størrelse på slamavskiller avhenger av bolig: en boenhet skal ha 4 m³, to boenheter skal ha 7 m³ (også enmannsbolig med sokkelleilighet), 3 boenheter skal ha 9 m³ osv. Hytter med høy indre teknisk standard skal slamavskiller dimensjoneres som for bolig.
 • Taknedløp og drensvann skal ikke inn på slamavskiller.

Anleggseier er ansvarlig for at avløpsanlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand

Typer avløpsanlegg

Det finnes mange typer avløpsanlegg som er aktuelle for private utbyggere:

 • Slamavskiller med direkte utslipp til sjø
 • Infiltrasjonsanlegg
 • Sandfilteranlegg
 • Biologisk minirenseanlegg
 • Avløpsløsninger med kildeseparering av svartvann og gråvann

Godkjenning av anlegg

Privat avløpsanlegg er et søknadspliktige tiltak, som skal forestås av foretak med ansvarsrett jf. plan - og bygningsloven. Planlagt avløpsanlegg skal være godkjent av kommunen før byggestart. Godkjenningen skal inneholde beskrivelse av planlagt VA-anlegg og utslippstillatelse. Utbedring/reparasjon av eksisterende anlegg skal omsøkes med søknad om utslippstillatelse.
Søknad om tillatelse kan sendes:

Balsfjord kommune, rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes
eller e-post til postmottak@balsfjord.kommune.no

Oppdatering av anlegg

Dersom du skal søke oppgradering avløp, men ikke bygge hus, må du likevel levere søknad om byggetiltak. For å få denne godkjent må følgende skjema fylles ut:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (5181)
 • Gjennomføringsplan (5185)

Blankettene er tilgjengelig hos dibk.no

Gebyr

Alle eiere av eiendommer tilknyttet privat slamanlegg er pliktig å betale slamgebyr for tømming av slamavskiller. Slamavskiller tømmes hovedsakelig hvert 2. år, men i noen tilfeller kan årlig tømming være nødvendig eller påkrevd. Oversikt over priser/gebyrnivå for slamtømming i Balsfjord kommune, finnes i kommunens gebyrregulativ.