Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens

Er du pårørende til en med demens som bor hjemme, kan du søke kommunen om dagaktivitetstilbud.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Tilbudet om dagaktiviteter for hjemmeboende med demens er tilpasset behovet og mestringsnivået til brukeren, og skal gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager. Samtidig vil du som pårørende få nødvendig avlastning.

Eksempler på aktiviteter som vi kan tilby er:

  • gå- eller sykkelturer
  • trening, dans, sang og musikk
  • lese- og poesigrupper
  • kulturopplevelser
  • håndverk
  • friluftsopplevelser.

Målgruppe

1. Personer med demens som bor hjemme.
2. Personer med demens som har korttidsopphold på institusjon.
3. Pårørende til personer med demens som enten bor hjemme eller har korttidsopphold.

Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten

Kommunen kan ta en egenandel for tjenesten.

Dersom tilbudet om dagaktivitet er ment for å avlaste deg som er pårørende, er tjenesten gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere


aaa
Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste.
Se spesielt helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 7 og pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må sende en søknad til kommunen. Kommunen fatter deretter et vedtak basert på en individuell vurdering av brukerens behov og ønsker.

Vedlegg


Søknadsfrist


Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.
Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Andre opplysninger
Oppdatert:
2023-01-06 14:33
Gyldig fra
2021-01-05
Gyldig til
2023-12-31