Krav til søknaden.

  • Det skal alltid oppgis fullt navn på de som dispensasjon skal gjelde, også sjåfører og eventuelt medførere eller ledsagere.
  • Søknaden skal alltid vedlegges kart med nøyaktig inntegnet kjøretrasé. Kommunen kan innvilge annen kjøretrasé enn omsøkt dersom det viser seg at det eksisterer allerede innvilget kjøretrasé i nærheten, men dette bør alltid avklares med søker før vedtak utarbeides.
 

Saksbehandlingstid

Søknader som må behandles politisk jf. Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6:

Jf. kommunens lokale retningslinjer, må søknader som skal behandles av Formannskapet være sendt inn minimum 28 dager før møte (se lokale retningslinjer punkt 9). 

Søknader som kan behandles administrativt:

Normal saksbehandlingstid er inntil fire uker. 

Søknader om kjøring på barmark må alltid behandles politisk (jf. nasjonal forskrifts § 6). 

Ved spørsmål kan saksbehandler kontaktes på telefon eller e-post.​

Løypekort - skuterlisens

Løypeavgift er innført for snøskuter - Finndalsløypa - Dopparskardet.

Kommunestyret vedtok den 2.3.2023 i sak KST-016/23 innføring av avgift for bruk av rekreasjonsløypa Finndalsløypa-Dopparskardet i Tamokdalen.

Snøskuterløypa opp til Dopparskardet har sammenkobling til Rostadalsløypa i Målselv. Lenke til skuterløypene i Målselv kommune.

Kart for Finndalsløypa-Dopparskardet finner du her: Finndalsløypa-Dopparskaret.pdf

Informasjon om åpning og stenging av løypa legges ut på heimesida og facebook til kommunen.

Informasjon om snøforhold og snøskredfare finner du på varsom.no: Indre Troms - Snøskredvarsel | Varsom.no

Informasjon om betalingsløsningen:

Betalingsløsning for betaling av skuterkort for rekreasjonsløyper i Balsfjord kommune er på  https://www.balsfjord.scooterlisens.no/.

Klikk på linken og følg anvisning for betaling av kortet.

Pass på å skille mellom «kjøper» og «fører», dersom dette ikke er samme person. Løypeavgifta er personlig og knytta til fører av snøskuter.
Det vil si -  dersom du betaler for en annen som er fører av skuteren, må du passe på å få riktig navn på rett sted.

Det er viktig at kvitteringen sendes til fører/innehaver av kortet, slik at dennes telefonnummer og evt e-post er riktig.

Du kan betale med betalingskort eller med VIPPS.