Hva er en koordinator

Når du har fått tildelt en koordinator er det denne, i lag med deg/pårørende som avklarer behov og mål med samordningen. Koordinatoren og du/pårørende blir enige om hvilke etater som skal bidra i samordningen.  Dette kan for eksempel være:

  • helsestasjon
  • fastlege
  • barnehage
  • skole
  • fysioterapeut
  • PPT
  • NAV
  • koordinerende enhet
  • spesialhelsetjenesten

Koordinatoren innkaller aktuelle samarbeidsparter til møte, der de i lag med deg/pårørende blir enige om arbeidet for å dekke behov og nå mål.

Hvorfor koordinering?

Formålet med å tildele en koordinator er at dersom du har behov for hjelp fra to eller flere etater, og disse må sees i sammenheng, man en koordinator hjelpe deg med å sikre samordningen av tiltak som du har behov for eller rett til.

En koordinator kan også legge til rette for utveksling av informasjon mellom deg/pårørende og de ulike etatene for å gjøre tjenesten best mulig.

Retten til koordinator gir ikke større rett til helse- og omsorgstjenester enn det som du ville ha rett på uten en koordinator.

Hvem kan få tjenesten?

Personer med behov for langvarig og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 har rett på koordinator og individuell plan.

Planen blir vanligvis utarbeidet sammen med deg/pårørende, koordinator og aktuelle etater som skal yte tjeneste.

Du har rett til å få en koordinator selv om du ikke ønsker å lage en individuell plan.  Retten til individuell plan og koordinator gir ikke større rett til helse og omsorgstjenester enn det som du ville ha rett på uten en plan eller koordinator.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Når kan du vente svar?

Søknader blir fortløpende behandlet.  Saksbehandlingstiden er vanligvis 3-4 uker, og du vil da få skriftlig melding om vedtak.

Klage på vedtak?

Dersom du finner en grunn til å klage på vedtak er klagefristen tre uker.

Skriftlig klage kan sendes Balsfjord kommune, kommunalsjef helse og omsorg, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.