BAKGRUNN
I Midt-Troms er det nå satt i gang et felles skogbruksplanprosjekt. Dersom prosjektet går som planlagt, vil skogeierne, som har eiendommer med mer enn 50 dekar produktiv skog, i kommunene Balsfjord, Målselv, Bardu og Salangen i løpet av 2024 få tilbud om å bestille skogbruksplan inkl. miljøregistreringer til sin eiendom. 

Styringsgruppa i prosjektet består av en skogeier fra hver kommune og en representant fra Statskog.  Skogansvarlige i kommunene er sekretariat og veiledere. Statsforvalteren er observatør i gruppa. 

 

KommuneRolleNamnTelefon

E-postadresse

 

BalsfjordSkogeierKnut Egil Nesset901 91 153egi-ness@online.no
MålselvSkogeierInge Rognmo924 62 339inge.rognmo@gmail.com
BarduSkogeierBitten Hanstad915 87 110bit-hans@online.no
SalangenSkogeierArne V. Hellefossmo909 84 875hellefossmo@gmail.com
StatskogSkogeierKjell Anders Vikan913 76 589kav@statskog.no 
     
BalsfjordSkogansvarligBrynjar Jørgensen966 25 221brynjar.jorgensen@balsfjord.kommune.no
Målselv Skogansvarlig Frode Løwø416 69 735frode.lowo@malselv.kommune.no
BarduSkogansvarligIngeborg Nygaard950 89 091ingeborg.nygaard@bardu.kommune.no
SalangenSkogansvarligInge Fredheim900 25 730inge.fredheim@salangen.kommune.no

 

HVA ER EN SKOGBRUKSPLAN? 
En ny skogbruksplan gir deg en oppdatert oversikt over skog på eiendommen. I tillegg inneholder den forslag til hvordan eiendommen bør drives etter økonomiske og miljømessige hensyn. Skogbruksplanen er et grunnlag for planlegging og gjennomføring av viktige tiltak i skogen, som hogst, foryngelse, stell av ungskogen og veibygging. En oppdatert skogbruksplan er et godt utgangspunkt for takst og verdivurdering ved salg eller overdragelse. Ved salg av eiendommen vil takstmann etterspørre skogbruksplan og du får en mer nøyaktig takst på eiendommen.

 

MILJØREGISTRERING I SKOG (MIS)
Skogloven krever at skogeiere skal ha oversikt over miljøverdier på egen eiendom før hogst kan gjennomføres, se Forskrift om bærekraftig skogbruk. MIS er en metode for å kartlegge viktige miljøverdier i skog. For å kunne selge skogsvirke du ha ei miljøregistrering på din eiendom. Skogeiere som ikke tar imot tilbud om å kjøpe skogbruksplan må selv dekke alle kostnader ved en slik kartlegging.

Ved kjøp av skogbruksplan med miljøregistreringer sikrer du eiendommen fremtidig tilgang til alle markeder for alle typer skogsvirke. Miljøregistreringer gjør at vi kan ta vare på trua, sårbare, spesielle og sjeldne naturtyper i skog. Dette kalles nøkkelbiotoper. Alle som bestiller skogbruksplan, får sine miljøregistreringer innarbeidet i det nye planproduktet.

 

HVA KOSTER EN SKOGBRUKSPLAN MED MIS?
Prisen vil variere ut fra hvilke krav til takstmetode og nøyaktighet som stilles i kravspesifikasjonen, og med hvor stort totalareal som inngår i prosjektet. Dess flere som bestiller plan, dess billigere blir det. Prisen består av en fastpris pr. eiendom og dekarpris. I siste planprosjekt i Troms var prisen kr 1200 pr. eiendom og kr 12,20 pr dekar produktiv skog (eks.mva). Antakelig har prisen steget noe etter dette. Statsforvalteren gir inntil 80 % tilskott og skogeier kan bruke skogfond til å dekke egenandelen. 

 

I EN SKOGBRUKSPLAN FÅR DU:

  • Kart med oversikt over volum av ulike treslag, aldersfordeling og tilvekst i skogen
  • Hvor mye CO2 skogen din binder 
  • Oversikt over miljøforekomster, fredete kulturminner m.m.
  • Forslag til årlig hogstkvantum og andre skogbrukstiltak 
  • Digital tilgang slik at du kan oppdatere skogbruksplanen
  • Kurs i bruk av skogbruksplanen. Etter at planen er levert, kan det bli tilbud om kurs i bruk av skogbruksplanen.