Kommunal planstrategi omfatter kommunens strategiske valg knyttet til lokal samfunnsutvikling. Det gjelder både langsiktig arealbruk, miljø- og samfunnsutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden.

Kommunen har i perioden 14.02.2022 til 21.03.2022 gjennomført en høring for å innhente synspunkter fra statlige og regionale myndigheter samt nabokommuner. I tillegg til høring hos nevnte instanser, skal utkast til planstrategien gjøres offentlig i minst 30 dager før kommunestyret skal behandle og vedta den.

Kommunen presiserer at det ikke er mulig å komme med synspunkter ved offentliggjøring av utkast til planstrategien (offentliggjøringen er kun en orienteringssak). Det legges i stedet opp til bred medvirkning i planprosessene.

Kommunal planstrategi - Høringsversjon

Kommunal planstrategi - Høring