Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn og unge 0-18 år som oppholder seg i kommunen. Dersom ungdom samtykker kan iverksatte tiltak videreføres frem til fylte 23 år.  

Barneverntjenesten har ulike hjelpetiltak og i samarbeid med familien vil en kunne finne frem til det tiltaket og den hjelpen som er mest hensiktsmessig. 

Barneverntjenesten samarbeider med ulike tjenester. Offentlige instanser og  private organisasjoner, alt etter hva som kan være nyttig.

Melding til barneverntjenesten kan inngis  anonymt av private. En kan ringe til barneverntjenesten og drøfte en sak anonymt ved usikkerhet om noe bør meldes inn.   

OSO barnevern Nord-Norge er et felles overordnet samarbeidsorgan for kommunene i nord og Bufetat - les mer

Nettside som viser tilstanden for barnevern i landets kommuner:  https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/barnevern_kommunemonitor/#/1933