Anmodning om forhåndskonferanse gjøres skriftlig via link under. Anmodningen skal inneholde en skriftlig redegjørelse av planlagte tiltak. Det skal også legges ved nødvendig materiale som klargjør det planlagte tiltakets omfang og bruk, herunder kart og tegninger. Dette for at saksbehandler skal kunne forberede seg best mulig.

Anmodning om forhåndskonferanse:
link til elektronisk skjema for å be om forhåndskonferanse

Etter at anmodning om forhåndskonferanse er sendt inn, vil tiltakshaver og eventuelt ansvarlig søker vil få tilsendt innkalling til forhåndskonferansen. Dersom det er behov for det, vil andre fagmyndigheter også bli innkalt.