Søknad om bygging av landbruksveier

  • Grunneier kan søke om nybygging og ombygging av bilveier, traktorveier og enklere veier som er nødvendig for landbruksvirksomheten.
  • Søknadsskjema finner du her: søknadsskjema (LDIR-902). Hvis det er flere interessenter eller eiere av veien, skal det likevel bare sendes en søknad.
  • Søknad sendes til kommunen.
  • Søknader behandles av kommunen etter Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier.  Søknader må normalt sendes på høringsrunde til kulturminnemyndighetene, reinbeitedistriktet og Statsforvalteren. Avkjørsel fra offentlig veg må også være godkjent av vegmyndighetene.
  • Vegene skal bygges ihht normaler for landbruksveger
  • Mer informasjon om Lenke til Landbruksdirektoratet og Statsforvalteren
  • Ta kontakt med kontaktperson for skogbruk for mer informasjon og veiledning.

Tilskudd til bygging av skogsveger