Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mindre byggetiltak på bebygd eiendom

Vil du bygge en terrasse, garasje eller et tilbygg? Du kan bygge selv uten å bruke fagkyndige. Men avhengig av størrelsen må du søke om tillatelse fra kommunen.

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom

Beskrivelse

Du kan selv prosjektere og bygge det som kalles for mindre byggetiltak på eiendommen din etter at din søknad er blitt godkjent av kommunen. Et mindre byggetiltak er:
 • et tilbygg på mindre enn 50 m2, for eksempel utvide bygningen med en terrasse, veranda eller et nytt rom. Tilbygget kan ha kjeller.
 • en frittliggende bygning på mindre enn 70 m2 som du ikke skal bo i, for eksempel en garasje eller bod. Bygget kan ha kjeller. 
 • bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, for eksempel gjøre om en kjellerbod til kjellerstue.

Kriterier/vilkår

Disse faktorene kan begrense godkjenning av søknaden selv om det er et mindre byggetiltak:
 • Avstand til vann- og avløpsledninger
 • Avstand til bilvei, gangvei eller sykkelvei
 • Avstand til trikke- eller togskinner
 • Avstand til naboeiendom
 • Flom- og skredområde
 • Sjeldne plante- og dyrearter

Pris for tjenesten

Du betaler et gebyr for saksbehandlingen.

Betalingsregulativ 2023

aaa
Lover og forskrifter

Se spesielt plan- og bygningsloven § 20-2, kap 21 (Krav til innhold og behandling av søknaden), kap 29 (Krav til tiltaket) og byggesaksforskriften kap. 3.

Lover

Forvaltningsloven
Plan- og bygningsloven

Forskrifter

Byggesaksforskriften (SAK 10)

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du søker kommunen ved et skjema for Byggesøknad for deg som ønsker å bygge eller rive.

Sjekk med din kommune om den har en byggesøknadspakke, da slipper du å lete fram alt selv.

Dette trenger du til søknaden

 • Gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer.
 • Situasjonskart over eiendommen, enten digitalt eller på papir (bestilles hos kommunen)
 • Regler som gjelder for din eiendom i
  • kommuneplanens arealdel
  • reguleringsplan
  • områdeplan
 • Tegning av bygget og av plasseringen
 • Nabovarsel/kvittering for utsendt nabovarsel
Saksbehandling

Saksbehandling

Hvis søknaden er fullstendig og tiltaket ikke er i strid med regler og planer, skal kommunen gi tillatelse innen en bestemt frist (se under). Søkeren og de som eventuelt har gjort merknader får et skriftlig vedtak. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket.

Saksbehandlingstid

En fullstendig søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene, skal avgjøres av kommunen innen tolv uker. Byggesaksgebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides.

Hvis det i tillegg ikke har kommet merknader fra naboer/gjenboere og det ikke er nødvendig med uttalelser fra annen myndighet, skal kommunen avgjøre saken innen tre uker. Hvis kommunen ikke har avgjort søknaden før fristen har gått ut, regnes tillatelse for gitt under forutsetning av at det du søker om ikke er i strid med gjeldende regler og planer. Har det derimot kommet protester fra naboer/gjenboere og kommunen ikke har gjort vedtak innen treukersfristen, kan du ikke regne tillatelse for gitt.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Plan, landbruk og drift
Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

Kontaktpersoner

Navn:Inge Heika Hætta Eikelmann
Tittel:Enhetsleder plan og utvikling
Mobil:995 51 505
Epost:inge.eikelmann@balsfjord.kommune.no
Andre opplysninger
Gyldig fra
2010-11-01
Gyldig til
2023-12-31