Visjonen

Lengre tids nedleggelse av aktive gårdsbruk i kommunen er bekymringsfullt. Figur 1 viser utviklingen fra 1996 til 2011 og den viser et synkende antall gårder som søker om arealtilskudd for hvert år. Høsten 2009 gikk Fylkesmannen i Troms og Balsfjord kommune sammen om et forprosjekt som avdekket rekrutteringssituasjon til landbruket i Balsfjord kommune. Resultatet av dette arbeidet er en rapport basert på en spørreundersøkelse som kartla rekrutteringssituasjonen hos produsenter over 49 år. Forprosjektet konkluderte med at rekrutteringssituasjonen i kommunen er svært usikker på mange gårdsbruk. Det indikeres at det er flere som driver gården lenger enn de ville ha gjort hvis de hadde noen til å overta gården. Tine sin rapport «Analyse–Melk i Troms» predikerer ytterlig nedgang melkeproduksjonen. Tine sitt mål er å opprettholde 34 mill. liter kumelk ettersom dette er naturlig produksjonsmål i historisk sammenheng. I 2011 ble det produsert 30,2 mill. liter melk.

f 8BI 1joJdo 0l 6AAAAAASUVORK 5CYII=

Figur 1 Viser en oversikt over antall gårder som har søkt om arealtilskudd (tildelingen i august) i Balsfjord fra 1996 til 2011. Tallene er hentet fra SSB.

Dersom det fokuseres på landbruket lokalt i kommunen, fylkesmannen fokuserer med sitt taktskifte i landbruket i Balsfjord, og sentrale myndigheter holder ett positivt trykk på næringen og økonomien, ansees det å være mulig å snu den negative utviklingen i landbruket. Økonomien i landbruket generelt er vanskelig å påvirke vesentlig i et lokalt prosjekt, men det ønskes å fokusere på de områder hvor det er mulig for kommunen å oppnå positive resultater. Kommunen har som visjon å snu den negative trenden; hvor antall gårder som blir lagt ned er flere enn antallet gårder som starter opp/ blir overdratt. Dette mener vi er mulig gjennom de målene og tiltakene som er nevnt nedenfor.

Balsfjord kommune, Nord-Norges største landbrukskommune- også i fremtiden!

Formålet

Formålet er å sikre rekruttering til landbruket i Balsfjord kommune. Det settes fokus på å stimulere til økt rekruttering til landbruket, samtidig som det er viktig å beholde driften på gårder som er i drift i dag. Fokuset rettes spesielt på gårder hvor fremtiden er usikker med hensyn til generasjonsskifte. Det vil også settes fokus på nye bygdenæringer som en viktig del av å gjøre landbruket mer attraktivt.

For hele prosjektbeskrivelsen:

prosjektbeskrivelse.pdf