Driveplikt på jordbruksareal

Jordloven §§8 og 8a slår fast at all dyrket jord skal holdes i hevd. Det betyr at arealer som er dyrket skal vedlikeholdes og høstes. Driveplikten kan oppfylles ved at du driver jorda selv, eller at du leier den ut til en aktiv gårdbruker ved å inngå en leieavtale på minimum 10 år. En slik avtale svekker ikke dine rettigheter som eier. Uansett hvor lenge leieforholdet varer har du fortsatt full eiendomsrett.

Reglene om driveplikt gjelder for alle eiere av jordbruksareal, og varer gjennom hele eiertiden, fra du blir eier til du overdrar eiendommen til noen andre. 

Jordbruksareal er felles betegnelse på dyrka jord, jamfør NIBIO sin markslagsklassifikasjon, og gjelder fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Du kan på Søk gård (nibio.no) finne kart som viser din eiendom og markslag.

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratet sine sider: Driveplikt - Landbruksdirektoratet
Jordleiekontrakt: Jordleieavtale

Dersom du ikke kan drive jorda selv eller får leid den ut, kan du søke kommunen om fritak fra driveplikten. 
Mer om å søke fritak fra driveplikten finner du på Landbruksdirektoratet sine sider: Søke fritak fra driveplikt - Landbruksdirektoratet

Deling av landbrukseiendom

Gjelder ved overdragelse av deler av en landbrukseiendom til noen andre.
Dersom formålet med deling gjør det nødvendig med samtykke til omdisponering etter jordlovens §9, kan delingssamtykke ikke gis uten at det er gitt samtykke til omdisponering.

Det finnes ikke noe eget skjema for å søke om deling av landbrukseiendommer. For å søke må du skrive et søknadsbrev i fritekst. Hva søknaden må inneholde og mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratet sine sider:
Deling - Landbruksdirektoratet

Søknad om deling av driftsenhet

Du må betale gebyr på 2000,- for behandling av søknad om deling etter Jordloven.

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord

For å omdisponere dyrka og dyrkbar jord må du søke godkjennelse fra kommunen. 
Omdisponering betyr at det gis en tillatelse for at dyrka eller dyrkbar jord kan brukes til andre formål enn jordbruksproduksjon. I utgangspunktet er det forbudt med omdisponering, men kommunen kan i særlige tilfeller gi en tillatelse.

Det finnes ikke et eget skjema for å søke omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. For å søke må du sende et skriftlig brev til kommunen. På Landbruksdirektoratet sine sider finner du hva søknaden må inneholde og mer informasjon:
Omdisponering - Landbruksdirektorate

Søknad om omdisponering (KF-687)

Jordleiekontrakt

Jordloven §§8 og 8a slår fast at all dyrket jord skal holdes i hevd. Det betyr at arealer som er dyrket skal vedlikeholdes og høstes. Driveplikten kan oppfylles ved at du driver jorda selc, eller at du leier den ut til en aktiv gårdbruker ved å inngå en leieavtale på minimum 10 år. En slik avtale svekker ikke dine rettigheter som eier. Uansett hvor lenge leieforholdet varer har du fortsatt full eiendomsrett.

Jordleieavtale