Hjemmetjenesten Malangen

Hjemmetjenesten Malangen
Hjemmetjenesten har kontor på Malangstun sykehjem, Mestervik og er å treffe på dagtid mandag - fredag på telefon 476 08 408
Malangstun driver storkjøkken som produserer mat til sykehjemmet og salg av mat til hjemmeboende som fyller kriteriene for vedtak om matombringing
Enhetsleder: Marit Tollefsen - telefon 916 81 037

Hjemmetjenesten Storsteinnes

Hjemmetjenesten Storsteinnes - BBS
Inngår som en fagavdeling ved Balsfjord Bo og Servicesenter. Fagenheten tilbyr hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagsenter, bringing av mat, formidling og lagerhold av hjelpemidler, administrasjon av leiebiler samt koordinering av tilbud til hjemmeboende fra øvrige enheter.

Kontortlf til hjemmetjenesten er 991 19 685 er bemannet daglig fra 07.30 til 21.45.

Dagsenter for aldersdemente:
Tirsdager fra 09.00 til 13.30

Dagsenter eldre:
Dagsenter for eldre foregår på mandager og torsdager fra 09.00 til 13.30 disse dagene. Henvendelser angående dagsenter kan skje til avdelingsleder.

I omsorgsboligene ved Balsfjord Bo og Servicesenter er det nært samarbeid med Balsfjord sykehjem og psykiatri/miljøarbeidere for å gi tilbud 24 timer i døgnet til de som trenger det.

Hjemmetjenesten Storsteinnes distrikt er Storsteinnes, Josefvatn, Tennes, Sørkjos, Sagelvvatn, Middagsbukt, Takvatn, Fjellfroskvatn, Fiskelausvatn og Furudal.

Kst enhetsleder: Grete Storli - telefon 913 59 707

Hemmetjenesten Nordkjosbotn/Laksvatn

Hjemmetjenesten Nordkjosbotn og Laksvatn:

Hjemmetjenesten Nordkjosbotn består av hjemmesykepleie,  Kvienskogen alderspensjonat og eldreboliger.
Det ytes tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp og miljøarbeid.  

Geografisk omfatter enheten Nordkjosbotn, Tamokdal, deler av Seljelvnes, Lakselvdal, Kila med grense Storfjord og til Sandbukt.

Hjemmetjenesten Laksvatn består av hjemmetjeneste og Laksvatn eldresenter med 6 boenheter. Det ytes hjemmesykepleie, praktisk bistand, matombringing, formidling av tekniske hjelpemidler til hjelpe- og pleietrengende i området østsiden av Balsfjorden fra Seljelva og nordøstover til kommunegrensen mot Tromsø.

Enhetsleder er Bente Seljelv - telefon 905 03 160