Malangstun sykehjem har fire sykehjemsavdelinger:

  • Boavdeling med 8 langtidsplasser
  • Skjermet avdeling med 6 plasser
  • Eldresenter med 10 plasser
  • Korttids avdelingen med 6 plasser.


Det er tilbud om dagopphold til 17 hjemmeboende tjenestemottakere, tilbudet organiseres to dager i uken.  Tjenesten ytes etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.  hvor tjenestemottakerne har behov på bakgrunn av både fysiske og psykiske lidelser. 

Malangstun driver storkjøkken som produserer mat til sykehjemmet og salg av mat til hjemmeboende som fyller kriteriene for vedtak om matombringing