Hvem kan få BPA?

BPA passer til yngre funksjonshemmede som ønsker å leve et selvstendig liv.  Ved å tilsette  sin egen assistent, kan de organisere hjelpen.  Bruker, eller annen frivillig person som brukeren utpeker, må være arbeidsleder for assistentene.

Du har krav på tjenester organisert som BPA når du:

er under 67 år

har et langvarig og stort behov for personlig assistanse.

For mer informasjon om retten til BPA, se Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) - Kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport - Lovdata

Hva koster det?

BPA ordningen er gratis.  Får du innvilget brukerstyrt personlig assistanse, er det kommunen som lønner assistenten.  Du betaler kun for hjemmehjelpstjeneste og praktisk bistand.

Når kan du vente svar?

Søknader blir behandlet fortløpende.  Du får skriftlig melding om vedtak.

Klage på vedtak?

Dersom du finner grunn til å klage på vedtaket, er klagefristen tre uker.

Skriftlig klage kan sendes Balsfjord kommune v/kommunalsjef helse og omsorg, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.

Dersom vedtaket ikke blir omgjort, blir klagen sendt til Statsforvalteren i Troms og Finnmark som er klageinstans.