Hjemmesykepleie

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen har rett på nødvendig helsehjelp. Hjemmesykepleie ytes til personer med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt, personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre. Formålet med hjemmesykepleie er å bidra til å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi nødvendig hjelp for å kunne bo i eget hjem så lenge som en ønsker.

Hva kan hjemmesykepleien bistå med?

 • Hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
 • Personlig stell, pleie og forflytning
 • Sårbehandling
 • Oppfølging og observasjon ved sykdom, skader eller etter operasjoner
 • Veiledning om kosthold og helsespørsmål
 • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver selv (f. eks dosere medisiner, skifte på stomi og liknende.)
 • Tilrettelegging og hjelp ved måltider
 • Tilsyn med definerte formål
 • Veiledning og opplæring til pårørende
 • Bistand til å søke om hjelpemidler
 • Bistand til koordinering og samhandling med andre helsetjenester

Helsehjelpen utføres av autorisert helsepersonell eller av andre under veiledning av autorisert helsepersonell.

Hjemmesykepleie er gratis.

Hjemmehjelp og praktisk bistand

Tjenesten ytes til personer som er helt eller delvis avhengig av hjelp og som er ute av stand til å klare dagliglivets gjøremål på grunn av fysiske, medisinske eller psykososiale årsaker. Formålet med tjenesten er bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.

Tjenesten skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta dagliglivets gjøremål i form av:

 • Hjemmehjelp. Rengjøring av rom som er i daglig bruk.
 • Praktisk bistand. Klesvask, søppelhåndtering, handling av dagligvarer og liknende.
 • Matombringing. Levering av middag.
 • Opplæring og veiledning i dagliglivets gjøremål for å bli selvhjulpen, eller for å vedlikeholde egne ferdigheter.

Det er husstandens samla inntekt som bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp/praktisk bistand. Ingen kostnader ved opplæring/veiledning i praktiske gjøremål.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er behovsprøvd og tildeles til personer som har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner og/eller har en helsetilstand som medfører behov for helse- og omsorgstjenester. Trygghetsalarmen er knyttet til en vakttelefon ved korttidsavdelingen på BBS. Personalet formidler kontakt videre til hjemmesykepleien eller den som er oppført som kontaktperson. Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes hvis du har et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Formålet med tjenesten er å bidra til trygghet i hjemmet og kunne tilkalle hjelp om nødvendig.

Søknad og veiledning

I søknadsskjemaet beskriver du hjelpebehovet du har og hvilke tjenester du mener du trenger. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmetjenester, eller du kan be andre hjelpe deg.

Når du søker om helse- og omsorgstjenester er det koordinerende enhet i kommunen som behandler søknaden. Der kan du også få informasjon om dine rettigheter som pasient eller pårørende og hjelp til å definere hjelpebehovet. Saksbehandling kan ta fire uker, og du vil bli kontaktet for å avtale kartleggingssamtale.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak.

Klageadgang

Det er klageadgang på alle vedtak om tjenester. Klagefristen er 4 uker. Nærmere orientering om klagebehandling framgår av vedtaket.

Forventninger til deg som mottar hjemmetjenester.

 • Du skal selv utføre de oppgaver du kan klare.
  Vi ønsker ikke å ta fra deg de oppgavene du selv kan klare.
 • Gi beskjed. Du må gi beskjed hvis du ikke er hjemme til avtalt tid.
 • Nøkkel. Kan du ikke låse opp selv, må du sørge for at vi får tilgang til en nøkkel. Vi ønske at du kan få montert opp en nøkkelboks som hjemmetjenesten disponerer.
 • Husdyrhold. Husdyr skal ikke være til sjenanse for den som kommer for å hjelpe deg.
 • Adkomstvei til hus/hjem anmodes å være ryddet for snø eller strødd på vinterstid.
 • Det anmodes at du ikke røyker i hjemmet. Dersom det røykes i hjemmet bør det luftes minst 30 min før mottak av helsehjelp.
 • Rengjøringsredskaper ved hjemmehjelp.
  Det er viktig for oss at støvsuger, langkost, gulvklut og vaskebøtte er i orden og at du sørger for milde vaskemidler.
 • Ved behov kan det bli nødvendig å ommøblere eller installere hjelpemidler, av hensyn til deg og de som skal hjelpe deg. Eksempler på slike hjelpemidler kan være personløfter, toalettstol, trappeheis, hev og senkbar seng.