Deling av landbrukseiendom

Gjelder ved overdragelse av deler av en landbrukseiendom til noen andre.
Dersom formålet med deling gjør det nødvendig med samtykke til omdisponering etter jordlovens §9, kan delingssamtykke ikke gis uten at det er gitt samtykke til omdisponering.

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratet sine sider:
Deling - Landbruksdirektoratet
Omdisponering - Landbruksdirektoratet

Søknad om deling av driftsenhet PDF document ODT document

Søknad om omdisponering

Kriterier og vilkår

Søknaden kan kun fremmes av den eller de som er eier(e) av eiendommen(e). Med dette menes den eller de som er registrert som hjemmelshaver(e) til eiendommen(e) i grunnboken. Samtlige hjemmelshavere til samtlige eiendommer som skal avgi, eller motta areal må signere på søknaden.

Dersom andre enn eiendommens hjemmelshaver opptrer som søker må det framlegges skriftlig fullmakt fra hjemmelshaver(e). En slik fullmakt må være datert og entydig.

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsskjema
 • Gjenpart av nabovarsel og kvittering
 • Oppdatert basiskart i målestokk 1:1000

Tillegg for byggetomter:

 • Avkjøringstillatelse

 • Hvis eiendommen ikke ligger i et område regulert til boligformål må arealet omdisponeres.

 • Eventuelle erklæringer for vann- og avløp.

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Om søknadsprosessen

 1. Bestill naboliste fra servicetorget.

 2. Avkjøringstillatelse. For riks- og fylkesveier må tillatelse foreligge fra Statens vegvesen der det ikke er en godkjent reguleringsplan.

   Mer info om privat avkjørsel fra kommunal vei.

 3. Fyll ut og send ut nabovarsel utfra mottatt naboliste over, det skal vedlegges et situasjonskart som viser ny tomt i utsendelsen.

 4. Fyll ut skjemaet «Opplysninger gitt i nabovarsel»

 5. Fyll ut skjema «kvittering for nabovarsel»

 6. Fyll ut søknadskjema for fradeling

 7. Send søknadsskjema til kommunen. Ved flere eiere må alle underskrive søknadskjemaet/rekvisisjonen.

Vedlegg som skal medfølge søknad:

 • Kart som viser ny eiendom.

 • Opplysninger gitt i nabovarsel og kvittering for nabovarsel.

 • Avkjøringstillatelse

Spørsmål

Kontakt:  Plan og forvaltning

Besøksadresse:  Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes

Send oss e-post:  postmottak@balsfjord.kommune.no

Skriv i emnefeltet: Spørsmål Fradeling av eiendom

Legg eventuelt med telefonnummer som saksbehandler kan ta kontakt på.