Kontrollutvalgets oppgaver:

  • Påse at kommunens regnskap blir ført på en betyggende måte - Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
  • Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
  • Påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte
  • Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp

I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved den kommunale forvaltningen, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer.

Formålet med kontrollutvalgets virksomhet er i stor grad å sikre den folkevalgte, demokratiske styringen av kommunen ved å påse at den kommunale myndighetsutøvelsen skjer i henhold til politiske vedtak og ikke vilkårlig. Korrupsjon er en av demokratiets største fiender; korrupsjon innebærer at noen som opptrer på vegne av kommunen lar sin saksbehandling påvirkes av mulighetene for å skaffe seg seg selv – eller andre – uberettigede fordeler. Ved korrupsjon tilsidesettes de regler og vedtak kommunen skal styres etter.

Av disse årsaker er det av største viktighet at korrupsjon avdekkes også i norske kommuner. Til hjelp i forbindelse med dette arbeidet viser all erfaring at kontrollutvalget og kommunens revisjon trenger opplysninger fra personer som kjenner til eller har mistanke om korrupsjon.

Kontrollutvalget tar i mot henvendelser fra alle. Alle henvendelser blir gjennomgått og tatt opp til behandling. Kontrollutvalget vil i første omgang vurdere om henvendelsen gir grunnlag for opprettelse av egen sak. Kontrollutvalget beslutter selv hvilke henvendelser som fører til opprettelse av sak, og hvordan saken skal behandles. Det må presiseres at kontrollutvalget ikke er en klageinstans, men utfører systemkontroll på vegne av kommunestyret, og dermed indirekte på vegne av alle kommunens innbyggere.

Kontakt

Henvendelser til kontrollutvalget rettes til kontrollutvalgets sekretariat.

Saksforberedelse og øvrige sekretariatsoppgaver ivaretas av K-Sekretariatet IKS, som kan kontaktes på følgende måter:

Post: K-Sekretariatet IKS c/o Lenvik kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes
Tlf: 77 87 10 65 / 91 35 19 94

E-post: audun@k-sek.no

Revisjon av Balsfjord kommune utføres av KomRev NORD IKS, Postboks 823 9488 Harstad
Tlf: 77 04 14 00
E-post: post@komrevnord.no 
hjemmeside: www.komrevnord.no

Medlemmer i kontrollutvalget:

I kommunestyret 23.10.19, sak 88/19 ble følgende valgt til kontrollutvalget for perioden 2019 - 2023:

MedlemmerTelefonVaramedlemmerTelefon
Jan Solli - leder971 23 391Stig Aasnes975 18 078
Thomas Bakkemo - nestleder416 29 985Birgitte Ophus975 06 661
Tone Rognmo915 97 760Fredrik Jakobsen 
Silje Jakobsen Ole Johan Rødvei913 52 007
Thorbjørn Fagermo Helga Gåre 977 30 738
  Evald Nordli