Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten er lokalisert i Torgveien 6 på Nordkjosbotn, og er samlokalisert med Voksenopplæringa i Balsfjord kommune.

Flyktningtjenestens hovedoppgave er bosetting, kvalifisering og integrering av voksne flyktninger. Enheten er ansvarlig for kommunens introduksjonsprogram for flyktninger, der målsettingen er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i arbeid, utdanning og samfunnslivet for øvrig. Muligheter for økonomiske selvstendighet er viktig.

Områder vi legger vekt på er:

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, arbeidspraksis, yrkesrettede kurs og andre tiltak som forbereder til deltakelse i arbeidslivet
  • Grunnskole, videregående skole, kurs og andre tiltak som forbereder til videre utdanning eller arbeid
  • Foreldreveiledning, økonomisk veiledning og karriereveiledning

Bosettingen

Flyktninger som har fått opphold i Norge skal bosettes i en kommune. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) IMDi har ansvaret for å finne en egnet bosettingskommune og samarbeide med kommunen om bosettingsprosessen.

For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave. Det er kommunestyret som hvert år vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette, etter anmodning fra IMDi.
Kommuner som bosetter flyktninger er forpliktet til å tilby introduksjonsprogram til alle voksne mellom 18 og 55 år.

Introduksjonsordningen skal:

sørge for at nyankomne flyktninger og innvandrere får gjennomført grunnleggende norskopplæring og samfunnsopplæring. I tillegg er det tiltak som skal forberede til ordinært arbeid eller utdanning. Programmet er inntil to år; et fulldags- og helårlig tilbud (37,5 timer per uke, med rett til 5 uker ferie per år).

Deltakerne mottar økonomisk støtte i form av introduksjonsstønad under programtiden. Størrelsen på introduksjonsstønaden er to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G) på årsbasis.

Alle som deltar i et introduksjonsprogram har rett til en individuell plan. Planen skal si noe om den enkelte deltakeres hovedmål, tiltak og tidsperiode. Planen skal i størst mulig grad ta hensyn til den enkeltes kompetanse og ønsker for å nå sitt hovedmål.