Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

Husk

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer

Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning

Landbruksmyndighetene kan gi forskjellige pålagte oppgaver som skal hindre sykdom og skade hos planter og dyr. Du kan søke om erstatning for økonomiske tap i forbindelse med gjennomføring av offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Landbruk

  Beskrivelse

  Erstatningsordningen skal sikre at landbruksforetak ikke lider tap fordi de får pålegg fra det offentlige som ledd i å oppnå trygg mat og miljøvennlig produksjon. Du kan få erstatning for

  • produksjonstap av planter og husdyr
  • saneringstiltak
  • tap i en pålagt oppholdsperiode
  • produksjonstap ved flytterestriksjoner på bier
  • nedfôringskostnader mv. som følge av radioaktivitet

  Målgruppe

  Virksomheter innen landbruket som

  • er registrert i Enhetsregisteret
  • er registrert som merverdigavgiftspliktige
  • kan levere årsoppgave som landbruksforetak
  • er husdyreier

  Virksomheter som ikke faller inn under målgruppene ovenfor, kan likevel få utbetalt erstatning hvis de har hatt en omsetning på minst 20 000 kroner de siste tolv månedene før pålegget eller restriksjonen ble gitt.

  Kriterier/vilkår

  • Virksomheten skal ikke ha forårsaket tapet forsettlig eller grovt uaktsomt
  • Virksomheten har oppfylt varslingsplikten
  • Virksomheten har gjennomført pålagte tiltak
  • Tapet kan ikke dekkes gjennom en allment tilgjengelig forsikringsordning eller på annen måte

  Pris for tjenesten

  Betalingsregulativ 2020

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du søker om erstatning ved å fylle ut et skjema fra Landbruksdirektoratet.

  Skjema

  Skjema LDIR-278 og SLF-279

  Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)

  Vedlegg

  • Kopi av offentlig pålegg eller restriksjon
  • Bekreftelse på at hele eller deler av pålegget eller restriksjonen er gjennomført
  • Dokumentasjon over tap 
  • Annen nødvendig dokumentasjon

  Søknadsfrist

  Seks måneder etter at pålagte eller frivillige tiltak er gjennomført.

  Søknaden sendes til

  Fylkesmannen

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Fylkesmannen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til Fylkesmannen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Fylkesmannen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Fylkesmannen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Fylkesmannen. Opprettholder Fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statens landbruksforvaltning, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Plan, landbruk og drift
  Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

  Kontaktpersoner

  Navn:Kurt Olsen
  Tittel:Fagkonsulent
  Telefon:77 72 21 23
  Epost:kurt.olsen@balsfjord.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-23
  Gyldig til
  2021-01-15