Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

Husk

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Bruk av motorkjøretøy i utmark er ikke tillatt uten tillatelse fra kommunen.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Bolig og eiendom
  - Kultur, idrett og fritid
  - Natur- miljø

  Beskrivelse

  Snøskuter og motorkjøretøy

  Skal du bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark og på vassdrag til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål jf. motorferdselloven, må du søke kommunen om tillatelse. Turkjøring med snøskuter er kun tillatt i fastsatte rekreasjonsløyper.

  Vannskuter og annen motorfartøy

  Vannskuter er i utgangspunktet tillatt i innsjøer større enn 2 kvadratkilometer, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Se Balsfjord kommunes lokale forskrift på lovdata.no for nærmere informasjon.

  Kriterier/vilkår

  Motorferdsel i utmark og vassdrag er ikke tillatt med mindre annet følger av lov eller vedtak med hjemmel i loven. Søknad om tillatelse må sendes til kommunen. Dispensasjon til formål nevnt i lov og forskrift kan gis av administrasjon. Dispensasjon til andre formål behandles som unntakstilfeller i Formannskapet.

  Pris for tjenesten

  Betalingsregulativ 2020

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se blant annet naturmangfoldloven § 7 og småbåtloven §§ 38, 39 og 40.

  Se også motorferdselsloven § 4 og § 5, havne- og farvannsloven §§ 13, 14 og 42, og plan- og bygningsloven §§ 11-7, 11-11 og 12-7.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Friluftsloven
  Havne- og farvannsloven
  Motorferdselloven
  Naturmangfoldloven
  Plan- og bygningsloven
  Småbåtloven

  Forskrifter

  Forskrift for motorkjøretøyer i utmark

  Forskrift om forbud mot helikopterskiing m.m.

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Kommunen (eller fylkesmannen) gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

  Skjema

  Motorferdel

  Vedlegg

  • Ved transport av funksjonshemmede må legeattest vedlegges
  • Ved transport til hytte må eierforholdet dokumenteres
  • Kart som viser kjøretraseen
  • Eventuell dokumentasjon av særlig behov

  Søknadsfrist

  Søknadsfrist for behandling av saker som må til Formannskapet er minimum fire uker før møtedato.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken før det kan fattes vedtak. Du får alltid en begrunnelse med vedtaket.

   

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Økonomi/interntjenesten
  Telefon:77 72 20 27
  Epost:hhh@balsfjord.kommune.no
  Besøksadresse:Rådhuset
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-16
  Gyldig til
  2021-01-15