Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

Husk

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer

Landbrukseiendom - deling

Du må søke om å få dele en landbrukseiendom. Søknaden sender du til kommunen der eiendommen ligger. 

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Landbruk

  Beskrivelse

  Har du tenkt å dele en eiendom du benytter eller kan benytte til jordbruk eller skogbruk, må landbruksmyndighetene godkjenne delingen.

  Dersom formålet med delingen gjør det nødvendig med samtykke til omdisponering etter jordlova § 9, må samtykke til omdisponering godkjennes først.

  Målgruppe

  De som har grunnbokshjemmel til landbrukseiendom eller kan dokumentere en privatrettslig rett til eiendommen

  Kriterier/vilkår

  Kommunen kan gi samtykke til deling dersom delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.

  Det skal da vurderes

  • om hensynet til vern av arealressursene blir ivaretatt
  • om det er en driftsmessig god løsning
  • om det kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området

  Det kan også legges vekt på andre hensyn dersom de faller inn under formålet med jordloven.

  Selv om disse landbrukshensynene ikke taler for deling, kan deling likevel tillates dersom det er nødvendig av hensyn til bosettingen i området.

  Pris for tjenesten

  Betalingsregulativ 2020

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt jordlova § 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord og § 12 Deling.

   

  Lover

  Forvaltningsloven
  Jordlova

  Forskrifter

  Forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m.

  Retningslinjer

  Landbrukseiendom - omdisponering og deling (rundskriv)

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du må søke om å få dele landbrukseiendommen. Søknaden sender du til kommunen der eiendommen ligger. Beskriv eiendommen og beliggenheten til det arealet du søker om å dele av.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om grunnen til dette med opplysning om når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Plan, landbruk og drift
  Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

  Kontaktpersoner

  Navn:Jørgen Bjørkli
  Tittel:enhetsleder plan og utvikling
  Telefon:971 67 599
  Epost:jorgen.bjorkli@balsfjord.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-16
  Gyldig til
  2021-01-15