Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
12. mai:

Informasjon om Korona og vaksinasjon i Balsfjord

    Les mer

Kunngjøring/høring regulering mv

Høring - veinavn

Vi jobber nå med å fullføre adressering i hele kommunen og i denne runden er det 5 veinavn til behandling.

veinavn

Høring - endring av plan 5422-101 Laksvatn

Balsfjord kommune ønsker å foreta endring av reguleringsplan «101 Laksvatn». Bestemmelser og arealformål i gjeldende plan er i stor grad videreført etter nyere regler (plan- og bygningsloven av 2008 og kart- og planforskrift). Det er lagt inn nye arealformål for lekearealer og kollektivtrafikk.

Laksvatn - Kartutsnitt - høringsutgave planendring

Høring - lokal forskrift for snøskuterløyper

Med hjemmel i § 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988, sender Balsfjord kommune ut ny lokal forskrift om snøskuterløyper med tilhørende løypekart på høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Høringsfrist settes til 19.01.2021

snowmobile-99267__340
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7