Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
26. februar:

Informasjon om Korona og vaksinasjon i Balsfjord

Koronatesting foretas daglig (mandag - fredag) kl 11:00 Ring eller send SMS for avtale om testi... Les mer

Kunngjøring/høring regulering mv

Høring - endring av plan 5422-101 Laksvatn

Balsfjord kommune ønsker å foreta endring av reguleringsplan «101 Laksvatn». Bestemmelser og arealformål i gjeldende plan er i stor grad videreført etter nyere regler (plan- og bygningsloven av 2008 og kart- og planforskrift). Det er lagt inn nye arealformål for lekearealer og kollektivtrafikk.

Laksvatn - Kartutsnitt - høringsutgave planendring

Høring - lokal forskrift for snøskuterløyper

Med hjemmel i § 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988, sender Balsfjord kommune ut ny lokal forskrift om snøskuterløyper med tilhørende løypekart på høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Høringsfrist settes til 19.01.2021

snowmobile-99267__340

Høring: søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Camp Tamok.

Lyngsfjord Adventure AS ønsker å utvide virksomheten med drift av Camp Tamok til fra 1. juli til 30.september 2020, og søker dermed om dispensasjon fra detaljregulering 5422-249 «Camp Tamok» og bestemmelse vedrørende hensynssone H520 Reindrift. Se vedlagt søknadstekst, planbeskrivelse, plankart og bestemmelser for mer detaljer. 
  

5422-249 Plankart

Begrenset høring- endring av plan Rørbakk og Rognlia naustområde - gnr 79/1, 2, 3 og 7

Balsfjord kommune ønsker å foreta mindre endring av reguleringsplan «Rørbakk og Rognlia naustområde på gnr. 79/ bnr. 1, 2, 3 og 7» (plan ID 5422-242). I foreslått endring er det lagt inn egen byggegrense fra sjø. Per i dag gjelder bestemmelse i kommuneplanens arealdel (se vedlegg). Byggegrense settes til 5 meter (se skisse og vedlagte plankart)

kartskisse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6