Registrering - positiv hjemmetest

Selvtester trenger ikke lenger registreres på kommunens nettsider.

Som følge av nasjonale endringer ble kommunens coronatelefon stengt mandag 11 april. 

Du kan fremdeles få tak i hjemmetester for Covid19 - se egen informasjon på siden her.

 

Utlevering av selvtester - oppdatert 11.04.22

Utlevering av selvtester-hjemmetester i kommunen, fredag 08.04.22

 Husstander henstilles om å ordne seg et «privat beredskapslager» med hjemmetester i hjemmet. Dersom du har behov for hjemmetester kan dere hente tester på følgende steder:

 

Storsteinnes: 

Sted: kantinen helsesenteret, i åpningstiden til helsesenteret, mandag til fredag.

Tester vil legges lett tilgjengelig i kantinen- hvor innbyggere kan forsyne seg med det antall de har behov for, anslått 5 stk pr person.  Dersom det skulle være tomt for tester, kan du ta kontakt i luka i 2 etasje Helsesenteret. 

Kommunen deler ut hjemmetester så langt lagerbeholdningen tillater det.

Selvtester skal ikke brukes av arrangører som ønsker å teste for arrangement

 

Storsteinnes 08.04.22.

Kommunalsjef helse- og omsorg Rigmor Hamnvik

Smittevern - Besøk på sykehjem og omsorgsboliger 11.04.22

Besøk på sykehjem og omsorgsboliger

Det er nå åpent for besøk i kommunens sykehjem, og alle tidligere restriksjoner er opphørt.

Vi anbefaler likevel at du utsetter ditt besøk dersom om du har symptomer på luftveisinfeksjoner/forkjølelse/influensa. 

Det anbefales også at du/dere spriter hender ved ankomst og avreise.

 

Storsteinnes, 08.04.22.

 

Rigmor Hamnvik, Kommunalsjef helse og omsorg

Informasjon - Covid-pandemi

Kommunen legger ikke ut antall smittede i kommunen lenger. Det vil legges ut informasjon om korona og pandemien som har betydning for større grupper innbyggere og samfunnstjenester. 

Regjeringen fjernet lørdag 12 februar alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Nasjonale råd og anbefalinger til befolkningen er: 
Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Du bør bli hjemme til formen er god, og du har vært feberfri i 24 timer. Milde restsym-ptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.
Ved positiv covid-test, hold deg hjemme i fire dager fra symptomstart eller fra dagen for positiv test for dem uten symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt testing, men anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå på skole og barnehage når de har vært feberfrie i 24 timer.
 
Du kan lese om regjeringens generelle råd til befolkningen, arbeidsliv, arrangementer mv her:
 
 Rigmor Hamnvik, kommunalsjef helse og omsorg/ Stian Andersen, Kommuneoverlege

Korona-telefon

Koronatelefonen er åpen mellom kl 09:00 - 22:00 - telefonnr: 940 12 013

Om vaksinasjon i Balsfjord - oppdatert 08.06.2022

INFO – KORONA VAKSINERING 
Balsfjord kommune setter ikke opp flere faste dager for vaksinering mot korona. Siste oppsamlingsdag er 15 juni. 
Det vil ikke være mulig å bestille time på mobilnummer 40436469 eller på e-post. Disse blir ikke bli besvart.
Personer over 80 år som ønsker Korona vaksine dose 4 eller personer (uansett alder) som ikke er fullvaksinert kan sende e-post til; birgit.iversen@balsfjord.kommune.no eller ringe telefon 940 10 165.
Det vil bli fulgt opp med informasjon på kommunens hjemmeside dersom det iverksettes videre vaksinering på et senere tidspunkt. 

 


INFORMASJON OM PNEUMOKOKK- OG COVIDVAKSINERING

PNEUMOKOKKVAKSINE
Kommunene har mottatt doser med pneumokokkvaksine og i den forbindelse kan personer som tilhører målgruppen melde seg. 
Målgruppe: beboere på sykehjem og personer som mottar hjemmesykepleie, eldre (65+) og til grupper med immunsvikt eller kroniske sykdommer.
Pris: Frem til 16.06.22 er vaksine er gratis. Dersom du får vaksinen hos fastlege må du betale egenandel, men vaksinen er gratis.
Vaksinering må skje innen 16.06.2022.
Denne vaksine skal forebygge infeksjoner forårsaket av pneumokokker – en bakterie som kan gi lungebetennelse, øre- og bihulebetennelse eller sepsis.  Vaksinen anbefales gitt hvert 10 år.  Det er derfor viktig å vurdere tidligere vaksinasjonshistorikk før vaksinering.
Dersom du ønsker vaksinen kan du ta kontakt på mobilnummer 404 36 469 eller kontakte fastlege/legekontoret. Mottakere av hjemmetjenester kan melde fra dit.

Les mer her: https://www.fhi.no/contentassets/1d32514287ec409499d951d94c2120f5/pneumokokkvaksine_informasjonsark.pdf

COVID
I Norge er nå vinterbølgen av epidemien avtakende slik at en eventuell nytte av en ny oppfriskningsdose vil være mindre i Norge enn i andre land med en mer utbredt epidemi. Folkehelseinstituttet åpner allikevel for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke. 
Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye, og vil gjøre jevnlige vurderinger i tiden fremover for tidlig å kunne avdekke en eventuell endring i smittesituasjon eller sykdomsbyrde som tilsier behov for endring i vaksinasjonsanbefalingene. 
Praktisk gjennomføring; Ettersom tilbud om vaksine til personer 80 år og eldre ikke er en generell anbefaling, men en mulighet for den enkelte vil det ikke bli sendt innkalling til vaksinering. 
Dersom det er ønske om vaksinering ta kontakt på mobilnummer 404 36 469. Mottakere av hjemmetjenester kan melde fra dit.

 

INFO VAKSINERING AV BARN OG UNGE

Balsfjord kommune tilbyr koronavaksine til barn og unge hvor foresatte/barnet ønsker det. Dette gjelder aldersgruppen født 2010 – 2016, samt dose 2 til de som er født 2006 – 2009. Er det behov for ytterligere informasjon om vaksinasjon finnes dette på www.fhi.no

Vaksinasjon vil foregå på Helsestasjonen på Storsteinnes. Det er foreløpig ikke satt opp dato for flere dager til barnevaksinering, dette på bakgrunn av manglende etterspørsel. Mulig å bestille time om noen ønsker å få vaksine.

Samtlige elever må ha med samtykkeskjema hvor begge foreldrene har signert at de ønsker vaksinering av sitt barn. Vedlegges i link : bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf (fhi.no)

Dersom ikke mulighet til å skrive ut kan dere be om å få skjemaet tilsendt. Ta kontakt med vaksineteamet på telefonnummer 40436469.

Barn /ungdommer som har levert samtykkeskjema ved første koronavaksinasjon behøver ikke nytt skjema til dose 2.

Balsfjord kommune tilbyr barnevaksinasjon fra uke 5. Dersom foresatte har avtalt time samme uke kan timene samordnes.

Ring vaksineteamet for timeavtale, telefonnummer 40436469 eller send mail covid19@balsfjord.kommune.no med ønske om dag og tidspunkt.

 

14.01 ble det gjort endringer i fht vaksinasjonsprogram for barn og unge.

Anbefalingene /rådene fra FHI er som følge: 

Ungdom født 2003, 2004 og 2005 (elever på videregående skole)

• Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig.

• De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.

Ungdom født 2006, 2007 og 2008 (ungdomskolen) og barn født 2009 (siste år barneskolen)

• Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/ barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.

• Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8- 12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv

Barn født 2010 til 2016 (barneskolen og siste år i barnehagen) Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det.

 Det er mest aktuelt for:

• Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)

• Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse

• Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette (kortere intervall hvis særlige forhold tilsier det)

 

INFO KORONAVAKSINERINGSPROGRAMMET
Det tilbys oppfriskningsdose til personer over 18 år. Det skal være 4,5 mnd mellom dose 2 og oppfriskningsdose.
Dersom det er ønske om å få Moderna som oppfriskningsdose ber vi om at det gis beskjed om det i forkant, slik at vi slipper å kaste vaksine doser. Dette for å kunne tilrettelegge for det da de fleste ønsker Pfizer.
Det oppfordres til at personer som oppholder seg i Balsfjord over lengere tid i forbindelse med arbeid eller av annen grunn, tar kontakt for vaksinering. Dette gjelder uansett dose. Det er viktig å forevise dokumentasjon på tidligere satte koronavaksiner.
Dersom du ikke har mottatt tilbud om time til vaksinedose 3 (oppfriskningsdose) ta kontakt med vaksineteamet på mob 404 36 469 for å gjøre avtale dersom det er gått over 4,5 mnd siden dose 2. 
Personer som har gjennomgått koronasykdom vaksineres etter egne regler. Et sykdomstilfelle er det samme som en vaksinasjon. Ta kontakt om du har spørsmål.
Personer med alvorlig svekket immunforsvar tilbys oppfriskningsdose etter 3 mnd. Dvs at dose 4 som oppfriskningsdose. Her gjelder de samme reglene som for dose 3 i primærvaksineringen.


 Gruppe 1  
• Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
 • alvorlig og moderat primær immunsvikt  
• aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon


Gruppe 2
Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:  Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /eresept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår. 
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
Dersom du tilhører risikogruppene ovenfor er det viktig å avklare time med vaksinasjonsteamet.

INFLUENSAVAKSINE
Minner om at det fortsatt er mulig å få satt influensavaksine. Folkehelseinstituttet oppfordrer alle over 65 år om å ta influensavaksine. Det forventes en mere utfordrende influensa i år enn tidligere, dette pga nedstenging av samfunnet som har vært.
Ta kontakt på mob 900 18 843 eller vaksinetelefon 404 36 469

 

 

 

Nasjonale retningslinjer covid-19 fra regjeringen, pr 12.04.22

Storsteinnes, tirsdag 12. 04.22.

Endring av råd ved nyoppståtte luftveissymptomer og testing for covid-19

 https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene#prioritering-og-bruk-av-selvtester-i-kommunen

Epidemien i Norge har nådd smittetoppen og er nå klart synkende. 5.april opphevet Regjeringen rådet om å holde seg hjemme i 4 døgn ved påvist covid-19.

Det vurderes ikke lenger som nødvendig å begrense smitten med andre anbefalinger enn at syke personer holder seg hjemme.

Den generelle anbefalingen om testing for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer gjelder ikke lenger. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er nå å holde seg hjemme når man føler seg syk, uavhengig av årsak.

Se mer informasjon om nyoppståtte luftveissymptomer på fhi.no

Selvtester trenger ikke lenger registreres på kommunens nettsider. Som følge av nasjonale endringer ble kommunens coronatelefon stengt mandag 11 april. 

Du kan fremdeles få tak i hjemmetester for Covid19-se egen informasjon på siden her.

Dersom du/dere ønsker å besøke beboere på kommunens sykehjem, er dere velkommen til det. På sykehjem og i helse og omsorgstjenestene vil det fremdeles være noen smittevernstiltak for ansatte som er i nærkontakt med pasienter, som bruk av munnbind og spriting av hender.


Balsfjord kommune takker alle innbyggere for god medvirkning under arbeid med covid19 pandemien.

God påske til dere alle.

Rigmor Hamnvik, kommunalsjef helse og omsorg/ Stian Andersen, Kommuneoverlege

 
 
Regjeringen har lørdag 12. februar, fattet vedtak om endringer i koronatiltakene.
Alle endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022
 
Endringer i smitteverntiltak som gjelder fra 12. februar 2022, kl. 10
 
Overordnede råd om smittevern til befolkningen
Ha god hånd- og hostehygiene 
Følg vaksinasjonsprogrammet 
Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer. 
Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.
Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.
 
Råd til risikogrupper og uvaksinerte
Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for dem som ikke er vaksinerte.  
Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte. 
 
Avstand og sosial kontakt
Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand i samfunnet. 
Dersom du har nylig oppstått luftveissymptom, bør du holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper. 
Med et høyt smittepress som nå, bør grupper som fremdeles ha økt risiko for alvorlig sykdom, begrense antallet nærkontakter. 
 
Munnbind
Det er ikke lenger påbud om å bruke munnbind.
Er du nærkontakt med personer i risikogrupper og om du har luftveissymptomer eller forkjølelse, bør du bruke munnbind. Se hvem som er i risikogruppene på helsenorge.no  
Er du i en risikogruppe eller uvaksinert, bør du bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte, dersom det er vanskelig å holde avstand til andre.
 
Testing
Om du har luftveissymptom som nylig har oppstått bør du teste deg for koronasykdom. 
Om du ikke har symptom og bor sammen en som er smittet, trenger du ikke teste deg.
Dersom du får positiv selvtest hjemme, bør du registrere dette i kommunens system for å spore smitte. En positiv selvtest blir ikke registrert på helsenorge.no, og vil ikke bli vist i koronasertifikatet.
Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, om du for eksempel mangler oppfriskingsdose, bør du ta ny test på en teststasjon og få bekreftet den positive selvtesten. 
Det er ikke nødvendig med bekreftende test for dem som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått hatt koronasykdom de siste 3 månedene.
 
Isolasjon 
Dersom du blir smittet med korona er det ikke lenger et krav at du må isolere deg. 
Har du fått bekreftet koronasmitte bør du holde deg hjemme i 4 døgn fra symptomene startet til du har vært feberfri i et døgn. Hold avstand til andre i hjemmet og bruk munnbind. 
Barn i grunnskolealder og yngre, trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Disse barna trenger bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.   
 
Smittesporing 
Om du blir smittet med korona trenger du ikke lenger informere nærkontaktene dine om smitten. 
 
Skoler, barnehager og SFO
Skoler, barnehager og SFO kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen. 
Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.  
 
Universiteter, høyskoler og fagskoler 
Universitet, høyskoler og fagskoler kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.  
 
Arbeidsliv
Arbeidslivet generelt kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
Arbeidsgivere må selv vurdere hvilket behov de har for å hindre smitte og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig å legge forholdene til rette på arbeidsplassene slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet. 
 
Arrangement og sammenkomster
Arrangører kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
Det er ikke lenger krav til arrangører om størrelsen på arrangementer og sammenkomster. Det er heller ikke krav om å tilrettelegge for avstand mellom deltakere.  
Det er ikke lenger krav om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.
 
Smittevernfaglig forsvarlig drift
Regjeringen opphever krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for å kunne holde åpent for bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende. 
Disse virksomhetene kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
 
Inn og utreise
Regjeringen har opphevet forskriftfestete krav ved reiser inn til Norge. Nå gjelder de ordinære rådene om smittevern, som for eksempel å teste seg om en har symptom. 
Det er fortsatt ikke en normal tilstand i mange land. Flere land har strenge restriksjoner og smitteverntiltak for dem som vil reise dit.  
 
Ved reise til og fra Svalbard gjelder fortsatt særlige krav
Det er fortsatt krav om test før avreise til Svalbard. Unntatt fra dette kravet er de som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard eller at de er fullvaksinerte eller har vært gjennom koronasykdom.
Alle som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst.

 

Kommuneoverlege

AeN 6XOXqfIwtAAAAAElFTkSuQmCC

 

NYE RETNINGSLINJER COVID-19      

Torsdag 27.05.21 kl. 10.00

 

Skoler og barnehager

Fra mandag 31.05.21 vil skoler og barnehager i Balsfjord gå over på grønt. Det betyr at barn og elever kan bevege seg mer fritt og ikke bare i kohorter, og hverdagen kan organiseres mer som normalt.

Vi minner på at smittevernregler fortsatt skal overholdes: 1m avstand mellom voksne, ikke håndhilse/unngå nærkontakt og vaske/sprite hender så ofte som mulig. Og selvsagt holde seg hjemme og teste seg hvis man har hoste, feber eller halsvondt.

Arrangementer og sammenkomster

  • Hjemme kan du ha 10 personer på besøk, i tillegg til fullvaksinerte (de teller ikke)
  • Utenfor hjemmet kan det være samlet inntil 20 personer innendørs (leid lokale/offentlig sted) og 30 personer utendørs
  • Arrangementer innendørs kan ha inntil 50 personer uten faste plasser/100 personer med faste plasser
  • Arrangementer utendørs kan ha inntil 200 personer uten faste plasser/600 person er med faste plasser

For mer informasjon om arrangementer og smitteregler, bruk følgende link:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

 

Status smitte

En påvist smittet siste tre dager i vår region (Tromsø/nabokommuner): en i Tromsø som kom fra utlandet. Det omfattende utbruddet i Hammerfest har i så måte ikke påvirket vårt område i særlig grad.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege