Boliger

Balsfjord kommune eier totalt 140 boenheter inkl. omsorgsboliger og bofellesskap. Boligene tildeles etter gitte retningslinjer av boligsosialt team eller overordnet inntaksteam helse, bestående av kommunelege 1 og enhetsledere fra de kommunale sykehjemmene. Boligene blir fordelt til trengende av sosiale årsaker, rus/psykiatri årsaker, funksjonshemmede, kommunalt ansatte og eldre. 

Søknader og tildeling behandles konfidensielt. 

Boligsosialt team

Boligsosialt team består av fagpersoner fra NAV, byggforvaltning, barnevern, økonomikontor og Enhet psykisk helse og rehabilitering. Etter behov suppleres teamet fra andre fagtjenester.

Arbeidet i boligsosialt team skal opprettholde gode tverrfaglige strategier og tiltak for oppfølging av utsatte grupper. Teamet skal tildele kommunale boliger, gi råd og veiledning i forhold til boligsosiale spørsmål og bidra til bedre samordning og koordinering mellom fagtjenestene. De skal også medvirke i prosessen mot egen bolig for utsatte grupper, utvikle og skriftliggjøre rutiner i det boligsosiale arbeidet og utvikle prosjekter som kan styrke boevnen til disse menneskene.  

Botid i kommunale boliger

Kommunestyret har vedtatt 16.6.2010 at det skal utarbeides retningslinjer for botid i kommunale boliger med botid på maks 3 år. Dette gjelder ikke omsorgsbolig. I spesielle tilfeller ved akutt boligbehov kan det tildeles bolig for inntil 6 måneder.